เผยแพร่แล้ว: 06/28/2018

การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการแกะสลักต้นเทียน ประเภทติดพิมพ์

ปานจิต ศรีสวัสดิ์, วรัญญู ทิพย์โพธิ์, กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน, คลอเคลีย วจนะวิชากร

113-123

การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดต้นทุนสวนแก้วมังกรของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตแก้วมังกรตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ, จริยา พันธา, ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์, ณัฐภัค พละพันธุ์, ปริญญา ทุมมาลา, อัสนี อำนวย

165-176