การศึกษาสมรรถนะการทำงานของชุดเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กแบบป้อนเอทานอล เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

Main Article Content

บดินเดช จูมมณี
เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
การทำงานของชุดเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กแบบป้อนเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือ Micro-DEFC เพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ทำการศึกษาการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงเอทานอล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเอทานอลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองและผลจากการคำนวณ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและเพิ่มอุณหภูมิ พบว่าค่าของกระแสไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และค่ากำลังไฟฟ้า แปรผันตามการเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภูมิ โดยมีค่าทางไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ความเข้มข้นของเอทานอล 13 มิลลิลิตร ละลายในน้ำกลั่นบริสุทธิ์ปริมาตร 60 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส ได้ค่าของกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 18.8 มิลลิแอมแปร์ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.96 โวลต์ และกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 18.2 มิลลิวัตต์ โดยการเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภูมิชุดเซลล์เชื้อเพลิงจะค่อย ๆ เพิ่มการผลิตค่าทางไฟฟ้าขึ้นจนถึงสุดสูงสุดค่า ๆ หนึ่งแล้วก็จะค่อย ๆ ลดลงจนเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าไปหมด จากการทดลองเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภูมิค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบต่อค่าของกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า จากผลคำนวณสังเกตได้ดังนี้ ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภูมิในการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิง ค่าของกระแสไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้ายิ่งเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันความต่างศักย์ไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงกลับลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จูมมณี บ. และ สายสิริรัตน์ เ., “การศึกษาสมรรถนะการทำงานของชุดเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กแบบป้อนเอทานอล เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 125–136, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

บดินเดช จูมมณี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

References

[1] Prommet P. The Fuel cells alternative energy for the future. Princess of Naradhiwas University Journal. 2015; 2: 157-70. (in Thai)
[2] Wongyao N, Therdthianwong A, Therdthianwong S. Performance of direct alcohol fuel cells fed with mixed methanol/ethanol solutions. Energy Conversion and Management. 2011; 52: 2676-81.
[3] Xu Q, Zhao TS, Yang WW, Chen R. A flow field enabling operating direct methanol fuel cells with highly concentrated methanol. International Journal of Hydrogen Energy. 2011; 36: 830-8.
[4] Matsuoka K, Iriyama Y, Abe T, Matsuoka M, Ogumi Z. Alkaline direct alcohol fuel cells using an anion exchange membrane. Journal of Power Sources. 2005; 150: 27-31.
[5] Roelofs KS, Hirth T, Schiestel T. Dihydrogenimidazole modified silica-sulfonated poly (ether ether ketone) hybrid materials as electrolyte membranes for direct ethanol fuel cells. Materials Science and Engineering B. 2011; 176: 727-35.
[6] Song SQ, Zhou Wj, Zhou ZH, Jiang L, Sun GQ, Xin Q, et al. Direct ethanol PEM fuel cells: The case of platinum based anodes. International Journal of Hydrogen Energy. 2005; 30: 995-1001.
[7] Hoonsom M. PEM fuel cells and electrochemistry analysis. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2013. (in Thai)
[8] Abdullah S, Kamarudin SK, Hasran UA, Masdar MS, Daud WRW. Development of a conceptual design model of a direct ethanol fuel cell (DEFC). International Journal of Hydrogen Energy. 2015; 35: 11943-8.
[9] Andreadis GM, Podias AKM, Tsiakaras PE. The effect of the parasitic current on the direct ethanol PEM fuel cell operation. Journal of Power Sources. 2008; 181: 214-27.
[10] Yin KM. An algebraic model on the performance of a direct methanol fuel cell with consideration of methanol crossover. Journal of Power Sources. 2007; 167: 420-9.
[11] Zhu H, Kee RJ. A general mathematical model for analyzing the performance of fuel-cell membrane-electrode assemblies. Journal of Power Sources. 2003; 117: 61-74.