การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการแกะสลักต้นเทียน ประเภทติดพิมพ์

Main Article Content

ปานจิต ศรีสวัสดิ์
วรัญญู ทิพย์โพธิ์
กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน
คลอเคลีย วจนะวิชากร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการแกะสลักต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ กรณีศึกษา วัดพลแพน จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาโครงการทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันโครงการใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 76 วัน และต้องเสร็จก่อนเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อร่วมงานประจำจังหวัด
ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี จากการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือแผนภาพสายธารคุณค่า พบว่าเวลานำตั้งแต่รับวัตถุดิบผ่านกิจกรรมย่อยแปรรูปเป็นเทียนพิมพ์ส่งตรวจสอบและตกแต่งต้นเทียนมีเวลานำของลายเทียนฟันปลาเท่ากับ 162 นาที และลายเทียนประจำยาม 122 นาที ประกอบด้วยเวลาที่เพิ่มคุณค่าและเวลารอคอยจากการวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนภาพก้างปลาพบว่า วิธีที่จะสามารถทำให้โครงการมีความรวดเร็วขึ้นคือการปรับปรุงกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ (1) การรีดเทียนให้เป็นลาย (2) การแกะเทียนที่รีดไว้ (3) การตัดขอบเทียนตามลาย โดยการลดกิจกรรมและออกแบบอุปกรณ์ช่วยตัดขอบเทียนตามลายเพื่อลดเวลากิจกรรม จาก
การดำเนินการปรับปรุง เวลานำการพิมพ์ลายและแกะลายเทียนฟันปลาลดลงจาก 162 นาที เป็น 95 นาที เวลานำการพิมพ์ลายและแกะลายเทียนประจำยามลดลงจาก 122 นาที เป็น 84 นาที เวลานำการผลิตลดลงร้อยละ 41.36 และ 31.15 ตามลำดับ เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ลายและแกะลายเทียนฟันปลาเป็น 456 ชิ้น/วัน และลายประจำยาม 900 ชิ้น/วัน ตามลำดับ มีผลให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น 10 วัน ต้นทุนด้านแรงงานลดลงจาก 42,000 บาท เป็น 15,000 บาท แนวทางการปรับปรุงนี้ช่างเทียนสามารถนำไปพัฒนาการแกะสลักและติดพิมพ์ลายเทียนประเภทอื่นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีสวัสดิ์ ป., ทิพย์โพธิ์ ว., นิมิตแสงเทียน ก., และ วจนะวิชากร ค., “การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการแกะสลักต้นเทียน ประเภทติดพิมพ์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 113–123, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ปานจิต ศรีสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วรัญญู ทิพย์โพธิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลอเคลีย วจนะวิชากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

[1] Gateway to Isan House. Candle origin and evaluation [Internet]. [cited 2015 December 15]. Available from: http://www.isangate.com/local/candle_01.html (in Thai)
[2] Sinnoi M. Beewax-moulded candle carving making [Internet]. [cited 2012 September 15]. Available from: http://www.lib.ubu.ac.th/candlehandicraft/printing-making.php. (in Thai)
[3] Lahamornchaiyakul W. The design of metal stamping mold using finite element simulation. Proceeding of IE Network Conference; 2011 October 20-21; Ambassador City Jomtien Hotel. Chonburi: IE Network; 2011. p. 935-42. (in Thai)
[4] Thoucharee S, Pitakaso R. Logistics and supply chain management of rice in the Northeastern area of Thailand. KKU Research Journal. 2012; 1: 125-41. (in Thai)

[5] Junlapen K, Angboonta P, Mathurosemontri C. A hydraulic pressing machine with compound dies for small going forming. Proceeding of IE Network Conference; 2013 October 16-18; A-one the Royal Cruise Hotel. Chonburi: IE Network; 2013. p. 269-75. (in Thai)
[6] Leetrakul P, Thongmark C, Palasay A, Junlapen K. A study of piercing clearance on cutting edge quality in shaving process for 6063-Aluminum Alloy Sheet. Proceeding of IE Network Conference; 2013 October 16-18; A-one the Royal Cruise Hotel. Chonburi: IE Network; 2013. p. 213-8. (in Thai)
[7] Suharitdamrong V, Klonklang Y, Srilanka S. Value stream management. Bangkok: E.I.Square Publishing; 2007. (in Thai)
[8] Ploypanichcharoen K. Shop floor monitoring system: QC circle. Bangkok: Technical Approach Counselling & Training (TACT); 2004. (in Thai)
[9] Chandenduang C. Sheet metal stamping process [Internet]. [cited 2015 October 1]. Available from: http://www.vcharkarn.com/varticle/38806.