การจัดการหมึกพิมพ์สำหรับจำลองสิ่งพิมพ์กราเวียร์บนฟิล์มพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต

Main Article Content

พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง

บทคัดย่อ

ปัญหาของการจำลองสิ่งพิมพ์กราเวียร์บนฟิล์มพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต คือ เฉดสีของหมึกพิมพ์แม่สี และสภาวะทางการพิมพ์ของเครื่องจำลองสิ่งพิมพ์และเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่มีความเร็วในการพิมพ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นบนฟิล์มพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต จากเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 ชนิด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการหมึกพิมพ์แม่สีสำหรับการจำลองสิ่งพิมพ์ ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์บนฟิล์มพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต และเปรียบเทียบคุณภาพของงานปรู๊ฟก่อนและหลังปรับปรุงอัตราส่วนผสมหมึกกับสิ่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์กราเวียร์ การทดลองเริ่มจากการหาอัตราส่วนผสมของหมึกพิมพ์ชุดสี่สีสำหรับการปรู๊ฟ และนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์ จากนั้นปรับค่าความหนืดให้เหมาะสมกับเครื่องปรู๊ฟ และทำการปรู๊ฟเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังปรับปรุงอัตราส่วนผสมหมึกพิมพ์ พบว่าหมึกพิมพ์ที่ปรับปรุงส่วนผสมมีค่าพิกัดสีซีแล็บ ค่าความต่างสีเดลต้า อี และค่าขอบเขตสี ใกล้เคียงกับสิ่งพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์กราเวียร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จั่นทอง พ., “การจัดการหมึกพิมพ์สำหรับจำลองสิ่งพิมพ์กราเวียร์บนฟิล์มพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 137–149, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

References

[1] Paklamjeak M. Packaging for consumer goods. Bangkok: E. Hing Printing Press Company Limited; 2013. (in Thai)
[2] Hansuebsai A. Printing systems and applications. 2nd ed. Bangkok: Eastern Printing Public Company Limited; 2005. (in Thai)
[3] Pajonkaew P. Offset printing quality based on ISO 12647-2. Nonthaburi: National Printing Training Center; 2007. (in Thai)
[4] Hansuebsia A. Advance printing technology. Bangkok: Department of Photographic Science and Printing Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University; 1999. (in Thai)
[5] Ongwong T. Mixing of Gravure Printing Ink to Improve Color Matching between Proof and Actual Print [thesis]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2009.
(in Thai)
[6] Tanvichachan T. General knowledge about printing. Nonthaburi: The Office of the University Press Sukhothai Thammathirat Open University; 1997. (in Thai)
[7] Kunrattanawanit P. Solving a problem of quality color in publication for the company of graphic design by color management [thesis]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2009. (in Thai)
[8] Korjarunjit W. Preparation of the color management manual for gravure printing [thesis]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2009. (in Thai)