การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เชื้อเพลิงแก๊สนึ่งก้อนเชื้อเห็ด สำหรับเกษตรกร

Main Article Content

ธีรศาสตร์ คณาศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างหม้อผลิตไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแก๊ส แอลพีจี นึ่งก้อนเชื้อเห็ดสำหรับเกษตรกร หลักการออกแบบสำหรับสร้างอาศัยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสความร้อนที่เกิดจากภายในห้องเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส ต้มน้ำในปริมาณที่น้อยทำให้เกิดการผลิตไอน้ำอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย      2 ส่วน คือ ผนังกั้นห้องเผาไหม้ และท่อไฟ โครงสร้างหม้อผลิตไอน้ำทำจากถังน้ำมันขนาดความจุ 200 ลิตร เติมน้ำเข้าหม้อต้มด้วยปริมาณ 35 ลิตร ผลิตไอน้ำต่อเนื่องอาศัยลูกลอยควบคุมระดับน้ำมีวาล์วป้องกันการย้อนของ    แรงดันไอน้ำ จากการทดสอบหม้อต้มน้ำผลิตไอน้ำในระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า มีอัตราการผลิตไอน้ำ 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 2.7 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพสูงสุด 51 เปอร์เซ็นต์ มีความดันสัมบูรณ์ของไอน้ำ 15 ปาสคาล เมื่อศึกษาต้นทุนผลิตไอน้ำที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.50 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นนำไปทดสอบกับตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 500 ก้อน พบว่า หม้อผลิตไอน้ำใช้ระยะเวลานึ่ง 3.25 ชั่วโมง ภายหลังที่นึ่งฆ่าเชื้อทดลองเขี่ยเห็ดลงในก้อนเชื้อเห็ดระยะเวลานาน 1 เดือน ปรากฏเส้นใยสีขาวของเชื้อเห็ดเดินเต็มถุง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
คณาศรี ธ., “การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เชื้อเพลิงแก๊สนึ่งก้อนเชื้อเห็ด สำหรับเกษตรกร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

ธีรศาสตร์ คณาศรี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด