ผ้าฝ้ายนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยสีจากเปลือกหอมแดง

Main Article Content

สุดาพร ตังควนิช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผ้าฝ้ายนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยสีจากเปลือกหอมแดง โดยนำ      ผ้าฝ้ายมาเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในอัตราส่วน 0.01 : 0.49, 0 : 0.5 และ 0.5 : 0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ทดสอบสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แล้วนำผ้าฝ้ายไปย้อมด้วยสีจากเปลือกหอมแดงเติมสารช่วยติดสีเฟอร์รัสซัลเฟต คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต แทนนิน สารส้มและเกลือ ย้อมที่อุณหภูมิ 80 องสาเซลเซียส นาน 30 นาที นำผ้าฝ้ายไปวัดค่าความเข้มสีด้วยเครื่อง CELEB 1972  ทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้าง วิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันรังสียูวี และทดสอบการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ดีกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่เคลือบ และผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อัตราส่วน 0.01 : 0.49 และ 0.5 : 0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส และผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อัตราส่วน 0.01 : 0.49 มีความเหมาะสมในการนำไปผลิตเป็นผ้าฝ้ายนาโนย้อมด้วยสีจากเปลือกหอมแดง ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก (4-5) และสามารถป้องกันรังสียูวีเอ และยูวีเอกับยูวีบีอยู่ในช่วง 95.3-99 เปอร์เซ็นต์ และ 94.5-99.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ตังควนิช ส., “ผ้าฝ้ายนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยสีจากเปลือกหอมแดง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 63–73, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุดาพร ตังควนิช

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

[1] Palewanit N. Knowledge of cloth and fiber. Bangkok: Med Sai Printing; 1999. (in Thai)
[2] Neamjan N. Effect of various shapes of zno nanoparticles on cotton fabric via electrospinning for anti-UV and anti-bacterial properties [thesis]. Bangkok: Silpakorn University; 2010. (in Thai)
[3] Yadav A, Prasad V, Kathe A. Functional finishing in cotton fabrics using zinc oxide nanoparticles. Bulletin of Materials Science. 2006; 29(6): 614-45.
[4] Karimi L, Zohoori S, Amini A. Multi-wall carbon nanotube and nano titanium dioxide coated on cotton fabric for superior self-cleaning and UV blocking. New Carbon Materials. 2014; 29(5): 380-5.
[5] Tathong S. Development of indigo dye cotton fabrics coated with nano carbon black and nano titanium dioxide [thesis]. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2015. (in Thai)
[6] Uddin MG. Effects of different mordants on silk fabric dyed with onion outer skin extracts. Journal of Textiles. 2014. 2014: 1-8.
[7] Prempramote N. 3 Ways to treat colds on love baby by using onions [Internet]. 2015 [cited 2017 May 10]. Available from: http://www.mamaexpert.com/topic/10084 (in Thai)
[8] Office of Agricultural Economics Region 11, Ubon Ratchathani [Internet]. 2016 [cited 2017 May 8]. Available from: http://www.oae.go.th/ (in Thai)
[9] Substances in Shallots, Knowledge of food and health [Internet]. 2015. [cited 2017 May 8]. Available from: https://thth.facebook.com/FoodandHealthforyou/posts/ (in Thai)
[10] Suksawang S. anti-bacterial finishing part 1 [Internet]. 2560 [cited 2017 May 8]. Available from: http://www.thaitextileacademy.com/ (in Thai)
[11] Muangkote S, Vichitsoontornkul T, Srilaong V, Wongs-Aree C, Photchanachai S. Inhibition of human bacterial pathogens from roasted garlic, shallot and dried chili crude extracts. Agricultural Science Journal. 2014; 45(2)(Special): 297-300. (in Thai)