การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำ สำหรับหม้อน้ำ แบบความร้อนไหลผ่านทางเดียว

Main Article Content

สุริยงค์ วันทอง
อุทัย ผ่องรัศมี
เสนีย์ ศิริไชย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำ สำหรับหม้อน้ำแบบความร้อนไหลผ่านทางเดียว เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำ และวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบ ซึ่งในการทดสอบได้ควบคุมความดันไอน้ำหัวฉีดที่ 0.5-3.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีอัตราการใช้ไอน้ำระหว่าง 6–50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้หัวฉีดไอน้ำจำนวน 1, 2 และ 3 หัว และทำการทดสอบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำแรงดันต่ำโดยการติดตั้งเข้ากับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และนำผลการทดสอบที่ได้มาทำการวิเคราะห์สมรรถนะและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำ ผลการวิจัยพบว่า ที่กรณีการทดสอบหัวฉีดสูงสุดจำนวน 3 หัว และความดันหัวฉีดสูงสุด 3.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  ได้กำลังทางกลของกังหันไอน้ำความดันต่ำเท่ากับ 3.00 กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพทางกลเท่ากับ 2.61 เปอร์เซนต์ ได้กำลังทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำเท่ากับ 0.31 กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของระบบสูงสุด 0.87 เปอร์เซนต์ และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำที่ผลิตได้กับต้นทุนการสร้างมีผลตอบแทนคิดเป็นราคา
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 11,871.83 บาทต่อปี คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนได้ 7.54 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วันทอง ส., ผ่องรัศมี อ., และ ศิริไชย เ., “การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำความดันต่ำ สำหรับหม้อน้ำ แบบความร้อนไหลผ่านทางเดียว”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 177–189, มิ.ย. 2018.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

สุริยงค์ วันทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุทัย ผ่องรัศมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เสนีย์ ศิริไชย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

References

[1] Energy Policy and Planning Office. Thailand's electricity security situation [Internet]. 2017 [Cited 2017 August 15]. Available from: http://www.touchtechdesign.com/eppo/สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าแ/สถานการณ์ความมั่นคงทาง/. (in Thai)
[2] Energy Forecasts and Information Technology Center, Energy Policy and Planning Office. The use of oil and electricity of Thailand during the first 6 months of 2017; 2017 June: 1-17.
[3] Safety Technology Bureau. Registration Statistics on the Use of the Industrial Boiler. Bangkok: Department of Industrial Work, Ministry of Industry; 2008. (in Thai).
[4] Supapanyapong E. The possibility of electrical generation system by a low pressure steam turbine. [thesis]. Bangkok: King Mongkut's University of Technology Thonburi; 2011. (in Thai)
[5] Thinmsaweet T. The development and improvement of the steam power plant simulation to work and actually produce electricity [thesis]. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok; 2011. (in Thai)
[6] Ganjehkaviri A, Jaafar MM, Hosseini SE. Optimization and the effect of steam turbine outlet quality on the output power of a combined cycle power plant. Energy Conversion and Management. 2015; 89: 231-43.
[7] Boonnasah S. Power Plant Engineering. 3rd ed. Bangkok : Pitak-Aksorn publishing house; 2004. (in Thai)
[8] Kaw-Kasikam T. Power Plant Engineering. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan); 2004. (in Thai)
[9] Kanrapeekesorn N. Status of electricity generation by sugar factories. Bangkok: Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Ministry of Industry; 2015. (in Thai)