เผยแพร่แล้ว: 05/04/2022

การเปรียบเทียบรูปทรงของการจัดเรียงแผงและอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากอิทธิพลของลมในพื้นที่เดียวกัน

วสันต์ จันทร์หน้อย, สมถวิล ขันเขตต์, อุเทน คำน่าน, จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

29-40

การออกแบบการทดลองและพัฒนาสร้างรูปแบบถ้วยจากผักตบชวา

วรพจน์ แซงบุญเรือง, ถนัดกิจ ศรีโชค, อัครวุฒิ เดือนเพ็ญ, ชานนท์ แนวจำปา

53-66

การพยากรณ์ราคาด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วยโปรแกรมเวก้า

ชุษณา เทียนทอง, ศุภกร เจริญประสิทธิ์, สุธีธิดา นภาอรุณชัย

67-79

การประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณ์อากาศ เพื่อควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม

จำลอง มะละเขต, สมถวิล ขันเขตต์, วีรพล จิรจริต, จอมภพ แววศักดิ์, ธเนศ ไชยชนะ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

117-130