การประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณ์อากาศ เพื่อควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม

Main Article Content

จำลอง มะละเขต
สมถวิล ขันเขตต์
วีรพล จิรจริต
จอมภพ แววศักดิ์
ธเนศ ไชยชนะ
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

บทคัดย่อ

การประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณ์อากาศเพื่อควบคุมผลิตไฟฟ้าของกังหันลมนั้นเป็นอีกแนวทางที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและส่งผล กระทบต่อกระบวนการผลิต อย่างเช่น ขั้นตอนการทำงานของกังหันลม กำลังสูญเสียขณะรอการผลิต ความเร็วที่ขาดความต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วกังหันลมจะมีระบบทำการตรวจวัดความเร็ว ทิศทางและความต่อเนื่องของลมเพื่อประมวลผลสำหรับการเริ่มกระบวนการผลิตไฟฟ้า กังหันลมที่ใช้ในการศึกษานี้ มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดกำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ต่อต้น ซึ่งต้องให้หน้ากังหันต้องอยู่ตรงกับทิศของลมจึงจะเริ่มกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากการเก็บข้อมูลลมประจำปีที่ผ่านมาพบว่าลมที่พัดผ่านกังหันลมมี 2 ลักษณะ คือ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ลมจะพัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมพัดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ยของทิศทางและความเร็วลมที่ได้จากสถานีพยากรณ์อากาศที่ติดตั้งภายในโครงการผ่านระบบสกาดาเพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มกังหันลมจำนวน 6 ต้น จากทั้งหมดจำนวน 32 ต้น รวมกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้รู้ว่าลมที่พัดผ่านกังหันลมมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในแบบเดิม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมการผลิตจะทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 275.7 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มะละเขต จ. . ., ขันเขตต์ ส., จิรจริต ว. ., แววศักดิ์ จ., ไชยชนะ ธ., และ อรรถเวชกุล ย., “การประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณ์อากาศ เพื่อควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 117–130, พ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Department of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry of Energy. Alternative Energy Encyclopedia. Bangkok: Media Expertise International (Thailand) Co., Ltd.; 2014 (in Thai)

Office of the Energy Regulatory Commission. SPP / VSPP electricity supplier information [Internet]. 2016 [cites 2016 November 5] available from: http://www.erc.or.th/ERCSPP/default.aspx?x=& muid=23&prid=41 (in Thai)

National Science and Technology Development Agency. Converting cold wind into clean energy - NSTDA. [Internet] (no date). [cites 2019 May 28]. available from: http://nstda.or.th/ rural/public/100%20articles-stkc/99.pdf (in Thai)

Koetket P, Khunkhet S, Chiracharit W, Waewsak J, Chaichana T, Auttawaitkul. Y. Determination of Wind Waiting Direction of Turbine by Using a Statistical Method for Increasing Time Span on Electricity Generating. 14th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT 2018); 2018 June 13-15; Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2018. p. 1,097-100. (in Thai)

Kongjit A, Chiracharit W, Waewsak J, Chaichana T, Auttawaitkul Y. Increasing the Power Generation Efficiency of 32 Wind Farms with a Capacity of 80 MW using Machine-To-Machine Communication by SCADA System. PEACON & INNOVATION 2018, Vayupak Convention Center Government Complex Chaengwattana. Bangkok: Provincial Electricity Authority; 2018. p. 63-8. (in Thai)

Malaket J, Chiracharit W, Waewsak J, Chaichana T, Auttawaitkul Y. Increasing Wind Power Generation Efficiency by using Wind Signal Processing from Weather Stations Around Wind Turbine for Controlling Electricity Generation. Graduate Research and Innovation Competition; The Empress International Convention Center, The Empress Hotel. Chiang Mai: Maejo University; 2018. p. 694-701. (in Thai)

Marine Meteorological Center. Wind [Internet]. no date [cites 2016 November 5] available from: http://www.marine.tmd.go.th/thai/windhtml/windhtml.html (in Thai)

Electricity Generating Authority of Thailand. What Is Wind [Internet]. no date [cites 2020 May 12] available from: http://tairgle.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17:wind&catid=8&Itemid=159&lang=en (in Thai)

Thaowanee C. Displacement, Distance, Speed, Velocity, Acceleration [Internet]. 2018 [cites 2020 May 12] available from: https://www.scimath.org/lesson-physics/item/8781-2018-09-20-06-43-41 (in Thai)