การเปรียบเทียบรูปทรงของการจัดเรียงแผงและอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากอิทธิพลของลมในพื้นที่เดียวกัน

Main Article Content

วสันต์ จันทร์หน้อย
สมถวิล ขันเขตต์
อุเทน คำน่าน
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้เปรียบเทียบค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 12 เมกะวัตต์สูงสุดจำนวน 3 โครงการที่มีรูปทรงต่างกันได้แก่ รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปทรงหลายเหลี่ยม ในพื้นที่เดียวกันของโครงการโซลาร์โก ที่ติดตั้งในเขตพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยทำการเปรียบเทียบค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่คำนวณได้จากอุณหภูมิแผงที่วัดได้จริง ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิแผงได้ที่รับอิทธิพลของลมที่พัดมาจากทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดยได้กำหนดปัจจัยอื่น ๆ เช่น แสงแดด อุณหภูมิแวดล้อม ความเร็วลม ถูกกำหนดให้เป็นค่าเดียวกันทั้ง 3 โครงการ โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 365 วัน ของปี พ.ศ. 2558 ช่วงเวลา 06.00 - 18.00 น. การหาความแตกต่างของรูปทรงโดยวิธีการจุดเซนทรอยด์และนำค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกัน พบว่า รูปทรงที่มีค่าตําแหน่งของจุดบนระนาบแนวนอนค่ามากที่สุด มีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียน้อยกว่ารูปทรงที่มีค่าตําแหน่งของจุดบนระนาบแนวตั้ง เมื่อได้รับอิทธิพลของลมที่พัดมาจากด้านทิศใต้ ดังนั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีค่าตําแหน่งของจุดบนระนาบแนวนอนที่มากกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ติดตั้งในพื้นที่เดียวกัน จึงมีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากความร้อนน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 7.22 น้อยกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปทรงหลายเหลี่ยม มีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียเท่ากับร้อยละ 9.44 และร้อยละ 8.43 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จันทร์หน้อย ว., ขันเขตต์ ส. . ., คำน่าน อ. . ., ชนะถาวร จ. . ., และ อรรถเวชกุล ย. . ., “การเปรียบเทียบรูปทรงของการจัดเรียงแผงและอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากอิทธิพลของลมในพื้นที่เดียวกัน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 29–40, พ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Energy. Thailand Power Development Plan 2018-2580. [Internet]. 2019 [cites 2019 October 8] available from: http://www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/PDP2018.pdf (in Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry of Energy. Sun Radiation Intensity Database District level, year 2017. [Internet]. 2019 [cites 2019 November 11] available from: https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=47941&filename=index (in Thai)

A. Shukla, Karunesh, Kant, Atual Sharma. Cooling methodologies of photovoltaic module for enhancing electrical efficiency: A review. International Journal of Solar Energy Material & Solar Cells. 2017; 160: 275-86

Hans Goverde, Dirk Goossens c, Jonathan Govaerts. Spatial and temporal analysis of wind effects on PV module temperature and performance. International Journal of Sustainable Energy Technologies and Assessment. 2015; 11: 36–41.

Hans Goverde, Dirk Goossens c, Jonathan Govaerts. Spatial and temporal analysis of wind effects on PV modules: Consequences for electrical power evaluation. International Journal of Solar Energy. 2071: 147; 292–9.

Nuri G€okmen, Weihao Hu, Peng Hou. Investigation of wind speed cooling effect on PV panels in windy locations. International Journal of Renewable Energy. 2016; 90: 283-90.

Ahmad Vasela, Frantzis Iakovidisb. The effect of wind direction on the performance of solar PV plants. International Journal of Energy Conversion and Management. 2017; 153: 455–61.