การออกแบบการทดลองและพัฒนาสร้างรูปแบบถ้วยจากผักตบชวา

Main Article Content

วรพจน์ แซงบุญเรือง
ถนัดกิจ ศรีโชค
อัครวุฒิ เดือนเพ็ญ
ชานนท์ แนวจำปา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบการทดลองและพัฒนาสร้างรูปแบบถ้วยจากผักตบชวา สำหรับการลดการใช้โฟมและวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาองค์ประกอบของใบผักตบชวาและส่วนประกอบของเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบผักตบชวา จากการสำรวจวัสดุจากธรรมชาติ พบว่าผักตบชวาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษานำเอาใบผักตบชวามาทำการแปรรูปเป็นภาชนะถ้วยใส่อาหาร โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้นรูปภาชนะด้วยเครื่องพิมพ์ถ้วยโลหะ ในการทดลองแบ่งออก เป็น 2 ลักษณะ การทดลองใช้ใบผักตบชวา จำนวน 2 ใบ และ 3 ใบ ทับซ้อนกัน ให้ความร้อนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ในเวลาการทดลอง 10, 12 และ 15 นาที และให้ความร้อนอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ในเวลาการทดลอง 3, 5 และ 7 นาที ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน และผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ 5 ท่าน จากการสำรวจแบบสอบถามในการขึ้นรูปภาชนะถ้วย โดยการขึ้นรูปเลือกใช้ใบผักตบชวา จำนวน 3 ใบ ซ้อนทับกัน ด้วยการทาแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวผสาน 20 กรัม ใช้ความร้อนอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ 5 นาที ความชื้นร้อยละ 4.72 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบภาชนะถ้วยเท่ากับ ระดับ 3.46 แสดงว่าการทดลองและการออกแบบภาชนะมีความพึงพอใจในระดับมากถึงดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
แซงบุญเรือง ว. . ., ศรีโชค ถ. . ., เดือนเพ็ญ อ. . ., และ แนวจำปา ช. . ., “การออกแบบการทดลองและพัฒนาสร้างรูปแบบถ้วยจากผักตบชวา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 53–66, พ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Cheersirikul A. Treatment of domestic wastewater by water hyacinth pond [dissertation]. Bangkok : Chulalongkorn University ; 1990. (in Thai)

Au-aroon B. A study to reduce the amount of water hyacinth to create small and medium enterprise in luang prot – tan liam lat krabang, bangkok. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 2014; 8(17): 38-44. (in Thai)

Vanijajiva O. Genetic Characterization of Invasive Alien Weed Eichhornia crassipesin Thailand. Thai Science and Technology Journal. 2015; 23(3): 485-96. (in Thai)

Baowan P. and Saikaew C. Quality Development and Improvement in Mold Making Industry with Designed Experiments. KKU Research Journal (Graduate Studies) 2013; 13(2): 42-53.

(in Thai)

Boontositrakul K, Suweero K and Weeranuku P. Quality Development and Improvement in Mold Making Industry with Designed Experiments. Journal of Engineering RMUTT. 2019; 17(2): 25-35. (in Thai)

Srisa – ard B. and Weeranuku P. Research on the estimation scale (Rating Scale). Journal of Educational Measurement Mahasarakham University 1997; 3(1): 1-8. (in Thai)

Khumhomsuk T. Feasibility Study of Using Water Hyacinth, Water lettuce and Cattail for Straw Mushroom Cultivation Material. EAU Heritage Journal Science and Technology 2016; 10(2): 61-73. (in Thai)