ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 28-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย