กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy