เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เขียนด้วยภาษาไทย เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจและการบริการ ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
2. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ สาขาการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์
3. เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าให้เกิดการพัฒนาวิชาการในวิชาชีพแก่คณาจารย์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา

       วารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีการจัดทำวารสารวิชาการเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำควบคู่กันมาภายใต้ชื่อ "วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1" โดยเริ่มต้นในปี 2559
ISSN: 2465-5171, E-ISSN: 2672-944X

       "วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567"

กระบวนการพิจารณาบทความ : ตั้งแต่วารสารวิชาการฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลเจ้าของบทความ และไม่เปิดเผยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double Blinded) โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1


ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์บทความต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. ผู้นิพนธ์จะต้องศึกษารูปแบบและตรวจสอบการเขียนบทความให้ตรงตามรูปแบบของวารสาร
  2. แนบไฟล์บทความ (Microsoft Word และ PDF) และเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/csnp_veis1/login
  3. บทความต้องผ่านการตรวจรูปแบบและเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารจากกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และถูกต้องตามคำแนะนำ
  4. เมื่อบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ต้องทำการโอนเงินค่าธรรมเนียม

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย

       กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 รับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเป็นไปตามที่วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กำหนด

       กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เมื่อบทความวิจัยนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกองบรรณาธิการแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย ดังนี้

  1. บทความวิจัยของผู้นิพนธ์ที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ชำระเงิน 2,000 บาทต่อบทความ ตามหมายเลขบัญชี “801-6-07581-9” ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1” พร้อมแนบสลิปหลักฐานไปที่กระทู้สนทนา (Discussions)
  2. บทความวิจัยของผู้นิพนธ์ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

       กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์บทความวิจัย หากชำระเงินแล้ว