ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง

  • ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยได้กำหนดนโยบายหลัก  5 เรื่องสำคัญ คือ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) ขยายโอกาสการอาชีวศึกษา (Equity) เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency)
ซึ่งดำเนินการผ่านนโยบาย Quick Win จำนวน 9 เรื่อง คือ  เรื่องที่ 1 บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน  เรื่องที่ 2 ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกระดับการศึกษา (ปวช., ปวส., ป.ตรี)  เรื่องที่ 3 ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
เรื่องที่ 4 ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่  เรื่องที่ 5 ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)  เรื่องที่ 6 ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย  เรื่องที่ 7 ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง  เรื่องที่ 8 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา  และเรื่องที่ 9 ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการงานร่วมกัน
ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาชีวศึกษภาค (อศภ.) อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2022