เผยแพร่แล้ว: 2020-10-19

ภูมิศาสตร์พลังงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-10

การศึกษาการใช้วัสดุผสมของใบสนคาริเบียและพอลิเอทิลีนเป็นวัสดุทดแทนไม้

กุศยา สุวรรณวิหค, สัณสนีย์ เหมาคม, อิทธิชัย นิ่มมา, ปิยะวัฒน์ ด้วงพิบูลย์

45-50

การพัฒนาระบบชุดแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ

พิชาญ พิชัยณรงค์, ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์, ณัฐชพงษ์ ศรียะพันธ์, สิรภพ ศิลปวิโรจน์, สุรสินธ์ พูลเพิ่ม, ธนกฤต ฉินนะโสต

51-57

ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยแล้งของลุ่มนาชี

ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา, กุลธิดา ท้วมสุข, วนิดา แก่นอากาศ

59-73

แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM

วิระพงศ์ จันทร์สนาม, กุลธิดา ท้วมสุข, มารุต บูรณรัช

75-83

Cause of Color in Metallic Wood Boring Beetle

Chakkrich Boonmee, Pornsawa Wathanakul, Somruedee Satitkune

85-90

Archaeometallurgical Study at Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Buriram Province

Krit Won-in, Theeraporn Chuenpee, Somruedee Satitkune, Wallop Arirob, Surapol Natapintu, Isao Takashima

91-99