บรรณาธิการ
พันเอก รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ

 

กองบรรณาธิการ

พลอากาศโท ศ.ดร.นพพล หาญกล้า ข้าราชการบำนาญ
(โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
พลตรี หญิง ศ. กุศยา สุวรรณวิหค ข้าราชการบำนาญ (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
พลตรี ผศ.ดร. ชวน จันทวาลย์ ข้าราชการบำนาญ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
นาวาอากาศเอก ศ.ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร. กุลเชษฐ์ เพียรทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร. เวคิน ปิยรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. ธีรพจน์ เวศพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร. สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
พันเอก ผศ.ดร. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันเอก รศ.ดร. ปรีชา อภิวันท์ตระกูล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันเอก รศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ผู้กลั่นกรองและประเมินบทความ (ภายนอก)

พลอากาศโท ศ.ดร.นพพล หาญกล้า ข้าราชการบำนาญ (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
พันเอก ผศ.ดร.ประเวทย์ มงคลศิริ ข้าราชการบำนาญ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
นาวาอากาศเอก ศ.ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รศ.ดร. เวคิน ปิยรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร. นิตต์อลิน พันธุ์อภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร. อัคครัตน์ พูลกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ศศมล ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร. พิมพ์พรรณ ปรืองาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
รศ.ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร. สายสุนีย์ จำรัส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร. สุรวุฒ ยะนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร. วราภรณ์ กลิ่นบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุุงเทพ
ดร. เสกสรรค์ สุทธิสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร. ภัทริน โมรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร. ศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ผู้กลั่นกรองและประเมินบทความ (ภายใน)
พันเอก รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันเอก ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันเอกหญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันโทหญิง ดร.ปวีณา วัดบัว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

คณะทำงานประจำกองบรรณาธิการ

พันเอก รศ.ดร. ผเดิม หนังสือ
พันเอกหญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์
พันเอกหญิง ผศ. ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา
พันตรี ผศ.ดร. ปริญญา เกียรติภาชัย
ร้อยโทหญิง ธัญญลักษณ์ เอี๊ยสกุล