การพัฒนาระบบชุดแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ

Main Article Content

พิชาญ พิชัยณรงค์
ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์
ณัฐชพงษ์ ศรียะพันธ์
สิรภพ ศิลปวิโรจน์
สุรสินธ์ พูลเพิ่ม
ธนกฤต ฉินนะโสต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาการใช้พลังงานทดแทนในเครื่องยนต์เบนซิน และออกแบบระบบเครื่องแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจน โดยวิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการผลิตชุดแยกก๊าซแบบเซลล์แห้ง (2) ขั้นตอนการแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนจากน้ำ โดยใช้สารละลายความเข้มข้น 0.025 โมลาร์สองชนิดมาเปรียบเทียบกัน และ (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์หาความคุ้มค่า ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบการผลิตก๊าซแบบเซลล์แห้ง โดยประยุกต์มาจากชุดผลิตก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนที่มีวางขายตามตลาดรถยนต์ โดยประยุกต์ตัวแผ่นเซลล์ให้เป็นแบบตาข่าย และใช้ปั๊มน้ำเป็นเครื่องเร่งปฏิกิริยา พบว่าประสิทธิภาพของการแยกก๊าซขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย ประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มน้ำ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดยก๊าซที่สามารถผลิตได้สูงสุดอยู่ที่ 1 ลิตรต่อนาที จากนั้นนำก๊าซที่ได้ไปต่อกับเครื่องยนต์โดยใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงเบนซินพบว่าสามารถประหยัดเชื้อเพลิงเบนซินไปได้ 46.32 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบ 730 รอบต่อนาที เดินเครื่องแบบไม่มีภาระงาน (2)สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้อัตราการเกิดก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนมากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) มีความเหมาะสมในการใช้งานมากกว่าโดยผลที่ได้ไม่แตกต่างกันนัก และ(3) วิเคราะห์หาค่าความคุ้มค่าในการใช้ก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซิน พบว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 30.22 เปอร์เซ็นต์

Article Details

How to Cite
[1]
พิชัยณรงค์ พ., สุขศิริศักดิ์ ป., ศรียะพันธ์ ณ., ศิลปวิโรจน์ ส., พูลเพิ่ม ส., และ ฉินนะโสต ธ., “การพัฒนาระบบชุดแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ”, Crma. J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 51–57, พ.ค. 2013.
บท
บทความวิจัย

References

นักเรียนนายเรืออากาศ พริษฐ์ ชยาภิวัฒน์ และคณะ.การศึกษาการใช้พลังงานทดแทนในเครื่องยนต์เบนซิน. เอกสารวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2553.

นักเรียนนายเรืออากาศ ศิชารัชย์ ประเสริฐศรี และคณะ.การพัฒนาชุดระบบแยกก๊าซออกซี่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานในเครื่องยนต์.เอกสารวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2554.

วิธีการทำ HHO Dry Cell[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.gasthai.com/boardgas/html/45366.html/ (วันที่ค้นข้อมูล :13 ธันวาคม 2555).

ลักการทำงานของเครื่องยนต์[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จากwww.topboosters.net/wizContent.asp?wizConID=96&txtmMenu_ID=58/ (วันที่ค้นข้อมูล :13 ธันวาคม 2555)