แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM

Main Article Content

วิระพงศ์ จันทร์สนาม
กุลธิดา ท้วมสุข
มารุต บูรณรัช

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบฐานความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การประยุกต์เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ "ตำนานศรัทธาและความเชื่อที่มีต่อพญานาค" ของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างความรู้ โดยทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสาร ตำรา คู่มือ ผลงานทางวิชาการทั้งที่มีอยู่ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทำการออกแบบอย่างเรียบง่ายและใช้วิธีการสร้างตัวแทนองค์ความรู้ที่ได้นั้นอย่างมีเหตุผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาออนโทโลยี ซึ่งขึ้นอยู่กับเอนทิตี้ (Entities) และตามคุณสมบัติ (Properties) ที่ได้มีการกำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานไว้อยู่ในแนวคิด CIDOC CRM แล้ว สุดท้าย เค้าร่างออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นออนโทโลยีเพื่อเป็นหัวใจสำคัญหลักของเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายในระบบฐานความรู้ต่อไปได้

Article Details

How to Cite
[1]
จันทร์สนาม ว., ท้วมสุข ก., และ บูรณรัช ม., “แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM”, Crma. J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 75–83, พ.ค. 2013.
บท
บทความวิจัย

References

UNESCO. (2011). What is Intangible Cultural Heritage?. [Online] http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00003.

Baoxiang Xu and Peihua Ye., 2007. “Researchon the Method of Knowledge Represen-tation,”Information Science, vol. 25, pp. 690- 694, May 2007.

Zhigang Nian, Shi Lang, Fanglan Ma and Shangping Li., 2007. “Study and Applicationof Knowledge Expression,”Application Research of Computers, vol. 24, pp. 234-236, May 2007.

Martin Doerr, Christian-Emil Ore and Stephen Stead., 2007. “The CIDOC ConceptualReference Model - A New Standard for Knowledge Sharing,”26th International Conference on Conceptual Modeling (ER 2007), pp. 51-56.

Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead., 2012. “Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model,” [Online] http://cidoc.ics.forth.gr/official_release_cidoc.html, (Version 5.1), Nov. 2012.

Supitchar Jindawattanaphom., 1999.Leg-endary Beliefs in Naga of The Northeastern Thai Communities Along The Mekong River. Master thesis. Bangkok, Srinakharinwirot University. Thailand.

Guoxin Tan, Chuanming Sun, Zheng Zhong., 2009. Knowledge Representation of "Funeral Dance" based on CIDOC CRM.Second Inter-national Symposium on Knowledge Acquisi-tion and Modeling.

The Semantic Technology Institute (STI) Innsbruck., 2013. WP 3 – Content Standardi-zation, "Deliverable 3.6 Final report on the results and evaluation of the harmonisation work". [Online] http://www.sti-innsbruck.at/sites/default/files/D3.6_0.pdf.