นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษาความปลอดภัย และความมั่นคง  

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่านจาก 3 ท่าน โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) บทความที่เขียนโดยบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะรับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประเภทของบทความ : บทความวิจัยและบทความปริทัศน์

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :ไทยและอังกฤษ

กำหนดออก : เดือนธันวาคมของแต่ละปี

จ้าของวารสาร : สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า