กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy