การศึกษาและออกแบบแท่นบรรยายอเนกประสงค์ต้นแบบตามหลักเออร์กอนอมิกส์

Main Article Content

สุทธิ์ ศรีบูรพา
ชัยพฤกษ์ ยืนยง
ณัฐพล นิสยันต์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและออกแบบแท่นบรรยายอเนกประสงค์ตามหลักเออร์-กอนอมิกส์(การยศาสตร์) ได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบแท่นบรรยายให้มีความเหมาะสมต่อนายทหารสัญญาบัตรภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างนายทหารสัญญาบัตรภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ มาทำการวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย และนำผลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ EXCEL เพื่อหาค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นไตล์ รวมทั้งได้นำทฤษฎีของวิชาเออร์กอนอมิกส์ ในส่วนของการวัดข้อมูลทางกายวิภาค สรีรวิทยา และการออกแบบครุภัณฑ์มาใช้ในการทำการวิจัยครั้งนี้ด้วย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายนำมาใช้ในการออกแบบแท่นบรรยายสำหรับนายทหารสัญญาบัตรภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการบรรยายเกิดผลดีสูงสุด

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีบูรพา ส., ยืนยง ช., และ นิสยันต์ ณ., “การศึกษาและออกแบบแท่นบรรยายอเนกประสงค์ต้นแบบตามหลักเออร์กอนอมิกส์”, Crma. J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 37–43, พ.ค. 2013.
บท
บทความวิจัย

References

สุทธิ์ ศรีบูรพา, ผศ.น.ท. 2549เออร์กอนอมิกส์ มนุษยปัจจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.เสริมมิตรการพิมพ์ จำกัด.

สุทธิ์ ศรีบูรพา, ผศ.น.ท. 2544เออร์กอนอมิกส์ (การยศาสตร์) ว่าด้วยการนั่งและเก้าอี้.กรุงเทพ-มหานคร: สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์.

จันทร์เพ็ญ ปาละกูล, น.อ.หญิง. 2535ระเบียบวิจัยกรุงเทพฯ : โรงเรียนนายเรืออากาศ

ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2548Solid Work ขั้นพื้นฐาน พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย – ญีปุ่น.

http://dict.rtafa.ac.th/rtafdict/index.php?vocab=human%20resources%20research {เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ค. 2555}