วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

ISSN 2985-2986 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

การพัฒนาดินลมหอบผสมซีเมนต์สำหรับการก่อสร้างผนังดินอัด กรณีศึกษา ดินพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วีระวัฒน์ วรรณกุล, อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, วรวิทย์ โพธิ์จันทร์

25-37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาซิวแก้วสามรสอบกรอบ

กิตติพร สุพรรณผิว, กิตธวัช บุญทวี

63-73

การพัฒนาดินปั้นงานเครื่องประดับจากเปลือกหอยแมลงภู่บดเหลือทิ้ง สำหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ภัทรา ศรีสุโข, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, นฤมล เลิศคำฟู, ภัทรบดี พิมพ์กิ, สุรพงษ์ ปัญญาทา

75-84

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เข้ารับการศึกษาและไม่ได้เข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชลดา พินยงค์, ชาญฤทธิ์ อัยกูล, ปพิชญา ดีโพธิ์, ธีรศักดิ์ สงสัย, ยุรนันท์ หนุนเพิ่ม

85-94