วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-21