Published: 2013-07-07

บทบรรณาธิการ

เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรรมในภาคอีสานตอนบน

ชูพงษ์ คำจวง, สรชัย พิศาลบุตร, อรรถ นันทจักร์, ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร

83-96

ชุดปักดำนาแบบพ่วงติดรถไถนาเดินตาม

สมพร หงษ์กง, ณรงค์ หูชัยภูมิ, บัญชา ล้ำเลิศ

97-108

การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, ชาญชัย ไชยโคตร, ไมยราบ รักเสมอวงศ์, ทวีชัย เชียงขวาง, อมร ดอนเมือง

109-118