การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก

Authors

  • นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ห้องวิจัยระบบทางความร้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47180
  • ชาญชัย ไชยโคตร ห้องวิจัยระบบทางความร้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47180
  • ไมยราบ รักเสมอวงศ์ ห้องวิจัยระบบทางความร้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47180
  • ทวีชัย เชียงขวาง ห้องวิจัยระบบทางความร้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47180
  • อมร ดอนเมือง ห้องวิจัยระบบทางความร้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47180

Keywords:

เครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาจีบแบบอัตโนมัติเพื่อให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้กับวิสาหกิจขนาดเล็ก เครื่องปิดฝาจีบแบบอัตโนมัติถูกออกแบบให้ทำงานด้วยระบบนิวแมติก ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) เป็นตัวควบคุมระบบการทำงานซึ่งจะมีอุปกรณ์ เซนเซอร์ สวิทซ์ต่างๆ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้กับ PLC ซึ่งทำหน้าที่ ประมวลผลแล้วส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โซลินอยด์วาล์ว และระบบนิวเมติกไฟฟ้า ของเครื่องปิดฝาจีบแบบอัตโนมัติ จากการทดลองการทำงานของเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ความเร็วรอบถาดหมุนลำเลียงขวดที่ 9 RPM ในเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสามารถปิดฝาจีบได้สมบูรณ์เป็นจำนวน 44 ฝา มากกว่าแรงงานคนปกติที่ปิดได้เพียง 214 ฝา ประสิทธิภาพการำทงานของเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติเป็นร้อยละ 98 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับการใช้งานในวิสาหกิจขนาดเล็ก

คำสำคัญ : เครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติ

 

Abstract

This research aims to design and construction of the lid automatic machine for smallenterprises. A lid automatic machine is designed to work with pneumatic system by using toProgrammable Logic Controller (PLC) for controlling the working system controlled that is equippedwith a sensor and switch, that transmits in order to signal to the PLC functions to process and send signals to the control DC motors, solenoid valves and pneumatic power of the lid automatic machine.From the experiment design limiting the size of the bottle with a volume of 500 ml the lid automaticmachine perform effectively The speed of tray rotating at 9 RPM during 1 hours of the lid automaticmachine can operate 414 lids/hour and compare with labor worked 214 lids/hour performance of thelid automatic machine shown maximum 98 percent effective and is acceptable for use in smallenterprises.

keyword : เครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติ

Downloads

How to Cite

พิพัฒน์ไพบูลย์ น., ไชยโคตร ช., รักเสมอวงศ์ ไ., เชียงขวาง ท., & ดอนเมือง อ. (2013). การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก. Creative Science, 5(9), 109–118. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9919