การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Authors

  • วาสนา เกษมสินธุ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ลอจิกเกทเบื้องต้น, Basic Logic, Gate According

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่าในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.57 / 93.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ลอจิกเกทเบื้องต้น

 

Abstract

The aims of this research were to 1) development C.A.I Lessons for the Digital Techniquesand Design subject in the topic of Basic Logic Gate According to the Bachelor of Science Curriculum,Sakon Nakhon Rajabhat University 2) measure the efficiency of the C.A.I Lessons 3) comparelearners’ achievement before and after learning the C.A.I Lessons 4) identify the learners’ satisfactionof the C.A.I Lessons.

The sample group of this research was 34 undergraduate students in Electronics TechnologyProgram, Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University. The result showed thatthe constructed C.A.I lessons, efficiency was at 93.57/ 93.38 according to the standard criterion at80/80. The learners had higher accomplishment with statistical significance at the .05 level and thelearner’s, satisfaction for the C.A.I Lessons was at a high level. In conclusion, the C.A.I Lessons wereconstructed with high quality and could be used for educating students by themselves.

Keyword : Basic Logic, Gate According

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เกษมสินธุ์ ว. (2013). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. Creative Science, 5(9), 53–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9902