วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น R to R Step by Step: คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค.

Main Article Content

สุเทพ การุณย์สัญจกร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
การุณย์สัญจกรส. (1). วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น R to R Step by Step: คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค. SNRU Journal of Science and Technology, 5(9), 173-176. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9926
Section
Book Review