วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น R to R Step by Step: คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค.

Authors

  • สุเทพ การุณย์สัญจกร สาขายุทธศาสตร์และการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

การุณย์สัญจกร ส. (2013). วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น R to R Step by Step: คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค. Creative Science, 5(9), 173–176. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9926