ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง

Authors

  • บุญรอด ชาติยานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110

Keywords:

อัลลีโลพาที, สารสกัด, ใบแมงลัก, การงอก, การเจริญเติบโต, Allelopathy crude extract Ocimum canum Sims leaf germination, seedling growth

Abstract

บทคัดย่อ

การทดสอบผลของสารสกัดจากใบแมงลักแห้งด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ เฮกเซน คลอโรฟอร์ม และ เมทานอล ระดับความเข้มข้น 10,000  20,000 และ 40,000 ppm ในสารละลาย 0.5 เปอร์เซ็นต์ ทวีน 80 ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง พบว่าสารสกัดจากใบแมงลักแห้งด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลืองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสารที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลให้ผลในการยับยั้งรุนแรงที่สุด โดยเฉพาะระดับความเข้มข้น 40,000 ppm ทำให้เมล็ดหญ้าขจรจบดอกเหลืองถูกยับยั้งการงอกอย่างสมบูรณ์  เมื่อนำสารที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอล มาทำการแยกสารโดยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟี่ สามารถแยกสารได้จำนวน 4 ส่วน และนำสารสกัดที่แยกได้ทั้ง 4 ส่วนระดับความเข้มข้น 10,000 20,000 และ 40,000 ppm ในสารละลาย 0.5 เปอร์เซ็นต์ ทวีน 80 มาทดสอบผลกับเมล็ดผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง ปรากฏว่า สารสกัดที่แยกได้ส่วนที่ 4 ให้ผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิดได้มากที่สุด การเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารสกัดมีผลให้ศักยภาพของสารสกัดในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิดเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ : อัลลีโลพาที,  สารสกัด,  ใบแมงลัก,  การงอก, การเจริญเติบโต

 

Abstract

The effects of crude organic solvent extracts from the dry leaves of Ocimum canum Sims which was sequentially extracted by using 3 organic solvents : hexane, chloroform and methanol on Germination and Seedling Growth of Amaranthus tricolor and Pennisetum setosum L. was investigated. The concentrations of each crude extract at 10,000 20,000 and 40,000 ppm in 0.5% Tween 80 solution. The results showed that the methanol extracts significantly Inhibited seed germination and seedling growth of Amaranthus  tricolor and Pennisetum setosum L.

The inhibitory effect of the extract increased when the higher concentrations were applied. The methanol extract was separated into 4fractions by column chromatography  and each fraction was diluted to 10,000 , 20,000 and 40,000 ppm in 0.5% Tween 80 solution. The results showed that the fraction 4 had the highest effect in inhibition seed germination and seedling growth of Amaranthus  tricolor and Pennisetum setosum L.. Increasing the concentration of the extract to 40,000 ppm resulted to higher potential in inhibiting seed germination and seedling growth of Amaranthus  tricolor and Pennisetum setosum L.. The potential of  Ocimum canum Sims  leaf pellet and powder formulations was determined. The results showed that products 1 -2 the highest effect in inhibition seed germination and seedling growth of Amaranthus  tricolor and Pennisetum setosum L..

Keywords : Allelopathy  crude extract  Ocimum canum Sims leaf  germination, seedling growth

Downloads

How to Cite

ชาติยานนท์ บ. (2013). ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Creative Science, 5(9), 119–130. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920