รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสกลนคร

Authors

  • ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สำราญ กำจัดภัย ประธานสาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ, การปกครองส่วนท้องถิ่น, Superleadership Attribute Aspect Creating Model, Local Governance

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธีการวิจัยแบบพหุวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษารายกรณี การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จำนวน 3 รอบ และการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน กรณีศึกษา จำนวน9 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ คือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบของภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การทำให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง 2) การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 3) การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป็นเป้าหมายด้วยตนเอง 4) การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก 5) การอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัล และตำหนิอย่างสร้างสรรค์ 6) การสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างคณะทำงาน และ 7) การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะเป็นรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) ภูมิหลัง 2) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) เนื้อหา 6) แนวทางในการพัฒนา 7) การวัดและการประเมินผล ประกอบด้วย 11 แนวทาง ได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. การฝึกการวิเคราะห์งานแบบ SWOT Analysis 3. การสอนแนะ 4. การศึกษาด้วยตนเอง 5. กรณีศึกษา 6. การระดมสมอง 7. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 8. การศึกษาดูงาน  9. การฝึกวิธีทำงาน 10. การฝึกในสถานการณ์จำลอง และ 11. การพัฒนาจิต

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ, การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Abstract

The objective of this research were: to synthesize elements of superleadership for subdistrict administrative organization. The research employed multiple methodologies: documentary analysis, expert interview, case study, three rounds of modified delphi technique and survey research. The target groups under the present research were selected by purposive sampling thechnique consisting of 9 qualified personal, 20 experts. The subjects were 324 subdistrict administrative organization in Sakon Nakhon Province, obtained through stratified random sampling. The instruments for collecting data included content analysis, structured interview, a set of 5 – point rating scale, checklist and fill-in- the blank questionnaire. The statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation, median and inter-quartile range.

The findings were as follows :

1.Seven elements of superleadership for sub district administrative organization were : (1) Become a self-leader, (2) Model self-Leadership, (3) Self-set goals, (4) Create positive thought patterns, (5)Facilitate self-leadership though reward and constructive reprimand, (6) Promote self-leadership through teamwork, (7) Facilitate self-leadership culture.

2.The Model of Superleadership for Local Governance has the following characteristics and components were : (1) Background of the study, (2)Ideas and Theories concerning superleadership for Local Govenance, (3) Principle, (4) Objectives, (5) Contents, (6) The Approaches of superleadership development, (7) Measurement. Eleven approaches of superleadership development were discovered:   1) workshop 2) SWOT analysis 3) coaching 4) self-access learning 5) case study 6) brainstorming 7) job  rotation 8) fieldtrip 9) on-the-job-training 10) simulation technique and  11) mental development

Keyword : Superleadership Attribute Aspect Creating Model, Local Governance

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จอมหงษ์พิพัฒน์ ภ., ยิ้มวิไล ไ., & กำจัดภัย ส. (2013). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสกลนคร. Creative Science, 5(9), 37–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9901