การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรมบนเว็บ”

Authors

  • นิภาพร ชนะมาร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, Computer Assisted Instruction (CAI)

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน  40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บ บททดสอบก่อนบทเรียนและหลังบทเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการทดสอบพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บ มีประสิทธิภาพ 81.33/82.33 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพดีสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

Abstract

The purposes of this research were developed, efficiently and study satisfaction to the Computer Assisted Instruction for Programming for Web Application. The simple group consisted of Bachelor students in Department of Computer at Sakol Nakhon Rajabhat University. The simple size chosen by simple random sampling was 40. The tool for study were composed the Computer Assisted Instruction for Programming for Web Application and the questionnaire of idea to the Computer Assisted Instruction for efficiency of the criteria of 80/80. The result as follows, the efficiency of the Computer Assisted Instruction for Programming for Web Application was 81.33/82.33 higher than the criteria of 80/80.  According to the results, it can be shown the Computer Assisted Instruction for Programming for Web Application can be used to teach.

 

Keywords : Computer Assisted Instruction (CAI)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชนะมาร น. (2013). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรมบนเว็บ”. Creative Science, 5(9), 67–82. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9915