ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการบริการสาธารณะ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

  • มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ แนวคิดของวิธีการจ้างเหมาบริการ ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ทฤษฎีตัวการและตัวแทน และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการมีรากฐานจากแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยรัฐเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กำกับดูแล เน้นการแข่งขัน กลไกตลาด ลูกค้าและผลงาน ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการมีเกณฑ์การวัดใน 4 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนภาครัฐ คุณภาพในการให้บริการ ความเท่าเทียมของการได้รับบริการ และการตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริการสาธารณะโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ได้แก่ การแข่งขันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา ประสบการณ์ของภาครัฐ การควบคุมผู้รับจ้าง การกำหนดข้อกำหนดในสัญญา  การประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา คุณสมบัติของผู้ทำสัญญาจ้าง และ ความพอเพียงของทรัพยากร

 

Abstract

This article reviewed  literature about public service management by means of contracting out of local government. It was composed of new public management, contracting out concepts,  the effectiveness of public service management by means of contracting out, Principal-Agency theory and  factors affecting the  effectiveness  of public service management by means of contracting out . The concepts were based upon new public management(NPM), that is, government changed its roles to governance, emphasized competition, market mechanism, customers and results. The effectiveness of public service management by means of  contracting out had criteria in 4 dimensions: reduced the cost of the public sector; service quality, service equality and fulfillment of the agreement terms. Factors affecting the effectiveness of public service management by means of contracting out are competition, local government experience, control, contract specificity, the appraisal of bidder, qualifications of the contractors and resource dependency.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชัยกิจยิ่งเจริญ ม. (2013). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการบริการสาธารณะ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Creative Science, 5(9), 145–160. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9924