การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Authors

  • นันท์นภัส ธีระอกนิษฐ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • อรวรรณ นิ่มตลุง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

ปัญหา, แนวทางการปฏิบัติงาน, ระบบบัญชี, Problem, operation for Accounting, Accounting system

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัญหาจากการปฏิบัติงานกับคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 คน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยใช้แบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ t - test, F- test (one way anova) และ chi-square ผลการวิจัยพบว่าผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่าอนุปริญญา  สถานภาพสมรส  มีรายได้เฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

ผู้ทำบัญชีมีความเห็น เกี่ยวกับระดับปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนรายด้าน ผู้ทำบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิธีการจัดทำบัญชี ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหาจากการปฏิบัติงาน ตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ไม่มีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน รายด้านพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพกับปัญหาด้านเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาจากการปฏิบัติงาน กับคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ และรายได้ของผู้ทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : ปัญหา,  แนวทางการปฏิบัติงาน, ระบบบัญชี

 

Abstract

The purpose of this study was to study  a problem for accounting system of community funds and community, include to relation between problem for accounting system of  community funds and community with personal factor separate follow, sex , age, status, education, income, occupation, by collecting data 200 from account funds village inventor and  community  in Amphur Mueng, Sakon Nakhon, between January to February 2011. Tool used to collect data was questionnaire and interview. The statistics used for analyzing data were t-test, F-test (one way ANOVA) and chi-square.

The Finding of this study were most account funds village were male, age between 41 – 50 years, education level penetrates more a diploma, marriage Status, average monthly income between 5,000 – 10,000 and most agriculture.The opinion of account inventor agreed with problem  for operation follows account funds village system and community in Amphur Mueng Sakon Nakhon as a whole at a medium level and in each of the following agreed with the document problem in a high level,  Procedure of operation,  people of personal and machine equipment in work practice,  every were in the medium level.  The problem with the personal factor agreed no difference was is sex, age, status, education, income as whole and in each of all, as for you personal occupation no the difference as a whole,  in each you personal factor occupation and document problem for the arrangement the difference at 0.05 significant level.

Keyword : Problem,  operation for Accounting,  Accounting system

Downloads

How to Cite

ธีระอกนิษฐ์ น., & นิ่มตลุง อ. (2013). การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. Creative Science, 5(9), 29–36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898