การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • ศศิธร หลิมเจริญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

กิจกรรมการเรียนรู้, การสอนอ่านแบบเอริกา, ความสามารถในการอ่าน, ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, เอกสารจริง, Learning Activities, Erica Model, English Reading Comprehension Ability, Authentic Materials

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริง 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 32 คน ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.04/79.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75

2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงมีค่าเท่ากับ 0.5784 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 0.50

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, การสอนอ่านแบบเอริกา, ความสามารถในการอ่าน, ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, เอกสารจริง

 

Abstract

The purposes of this research were to: 1)develop learning activities based on Erica model with authentic materials to enhance English reading comprehension ability to reach the set standard efficiency of 75/75; 2) compare the students in English reading comprehension ability gained before and after they had learnt by learning activities based on Erica model with authentic materials; 3)  investigate the efficiency index of the learning activities based on Erica model with authentic materials. The sample ofthis study was a group of 32 MathayomSuka 2 Studentsin the first semester of the academic year 2012 at Thatnaraiwittaya School under the office of Secondary Educational Service Area 23. These students were selected by cluster random sampling. The Instruments used were: 1) the learning activities plans based on Erica model with authentic materials to enhance English reading comprehension ability; 2) the English reading comprehension ability test. The statistics employed to analyze the data comprised of mean, standard deviation, percentage and t-test ( Dependent Samples).

The finding were as follows:

1) The efficiency of the developed learning activities based on Erica model with authentic materials to enhance English reading comprehension abilitywas 76.04/79.84which was higher than the set criteria of 75/75.

2) The students’ English reading comprehension abilitybefore and after learningthrough learning activities based on Erica model with authentic materialswas significantly different at the .05 level of significance.

3) The efficiency index of learning activities based on Erica model with authentic materials was 0.58 which was higher than the set criteria of 0.50.

Keywords : Learning Activities, Erica Model, English Reading Comprehension Ability, Authentic Materials

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

หลิมเจริญ ศ. (2013). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Creative Science, 5(9), 161–172. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925