ชุดปักดำนาแบบพ่วงติดรถไถนาเดินตาม

Authors

  • สมพร หงษ์กง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • ณรงค์ หูชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • บัญชา ล้ำเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Keywords:

ต้นกล้าล้างราก, การปักดำ, รถไถนาเดินตาม, Root-washed seedling, Transplanting, Walking tractor

Abstract

บทคัดย่อ

การทำนาของเกษตรกรในชนบทยังคงใช้การปักดำด้วยมือ แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาก็ตาม แต่เกษตรกรในชนบทยังขาดงบประมาณในการลงทุน บทความวิจัยนี้จึงได้เสนอชุดปักดำนาแบบติดตามรถไถนาเดินตาม ซึ่งมีความสามารถปักดำได้ 6 กอ ต่อ 1 ครั้ง โดยกำหนดระยะห่างระหว่างกอเท่ากับ 25 เซนติเมตร ความลึกของกอข้าวเท่ากับ 5 เซนติเมตร  สำหรับการทดสอบการทำงานของเครื่องประกอบด้วย การลื่นไถล จำนวนกอที่ผิดพลาดในการปักดำ อัตราการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลที่ได้พบว่า ชุดปักดำนาแบบติดรถไถนาเดินตามมีการลื่นไถล ร้อยละ 4 กอที่ผิดพลาดในการปักดำน้อยกว่าร้อยละ 25 อัตราการทำงาน 982 ตารางเมตรชั่วโมง และประสิทธิภาพในการทำงานร้อยละ 83.3 จากผลข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่าชุดปักดำนาแบบพ่วงติดตามรถไถนาเดินมีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าแรงงานจากคน 5 คน สามารถปักดำได้ 3-4 ไร่ต่อวัน และต้นกล้าข้าวที่เหมาะสมกับเครื่องความยาวอยู่ที่ 25 เซนติเมตร

คำสำคัญ : ต้นกล้าล้างราก, การปักดำ, รถไถนาเดินตาม

 

Abstract

The rice far­­mers in rural areas still uses seedling planting by hand. Although, will have modern technology into it. But the farmers in rural areas are still lack funds for investing. So, the article is aim to develop the rice planting device attracts with walking tractor. The designing will be defined device can working are 6 point per time, and distant between the point about 25 cm. The device testing consists of: slipping, frequency of continued implanting, working rate and flied efficiency. The result found that the rice planting device follow as : slipping equal 4 percent, frequency of continued implanting is close to 25 %, working rate about 982 m2/hr and 83.3 %t for flied efficiency. The result show that, the rice planting device for root-washed seedling compared with 5 persons in working. The device can be working to 3 - 4 Rai/day and found that the length of seedling about 25 cm. suitable for planting.

Keywords : Root-washed seedling, Transplanting, Walking tractor

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

หงษ์กง ส., หูชัยภูมิ ณ., & ล้ำเลิศ บ. (2013). ชุดปักดำนาแบบพ่วงติดรถไถนาเดินตาม. Creative Science, 5(9), 97–108. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9917