Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการบริการสาธารณะ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download Download PDF