เผยแพร่แล้ว: 24-06-2014

ผลกระทบของการเผาอบต่อการเปลี่ยนสีของเซอร์คอนธรรมชาติ

ฐิติมา ไหลธรรมนูญ, วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ

261-267

การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินด้วยเส้นใยธรรมชาติปกคลุมดิน ผสมผสานการปลูกพืชคลุมดิน

พานิช วุฒิพฤกษ, จินดารัตน์ มณีเจริญ, สันชัย อินทพิชัย, ชัยรัตน์ ธีระวัฒนะสุข, เชิดชนินทร์ หมดมลทิน

295-304

การศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการเบรก

กุลยศ สุวันทโรจน์, ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี, ศุภชัย หลักคำ

323-331

ระบบสกัดความรู้จากบทวิจารณ์โรงแรมออนไลน์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อั่งสกุล, จิติมนต์ อั่งสกุล

363-377

แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับ การวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน

ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร, สมยศ เชิญอักษร

400-409

การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นค่าพิสัยควอร์ไทล์

พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์, ทองคำ ไม้กลัด

410-418