เผยแพร่แล้ว: 12/03/2021

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ศักดิ์ชายวัฒนา สุทนต์, สมถวิล ขันเขตต์, กมล จิรเสรีอมรกุล, วันจักรี์ เล่นวารี, เสริมสุข บัวเจริญ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

107-119

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา

กฤตกร ใคร่ครวญ, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, สุภาพ เทนอิสสระ, นิลุบล ทองชัย, กชกร เจตินัย

121-131