การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา

Main Article Content

กฤตกร ใคร่ครวญ
อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง
สุภาพ เทนอิสสระ
นิลุบล ทองชัย
กชกร เจตินัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมขนให้กับชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบแอ็ปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ใช้ภาษาซีชาร์ป และใช้ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูล รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 2 ประเภท คือ 1) พนักงานทั่วไป 2) ผู้ดูแลระบบ โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน การพัฒนาระบบยึดหลักการพัฒนาระบบตามหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ระบบบริหารจัดการร้านค้าชุมชนที่สามารถจัดการทั้งข้อมูลร้านค้าและข้อมูลสหกรณ์ในระบบเดียวกัน ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ 1) ระบบขายสินค้า 2) ระบบจัดการข้อมูล และ 3) ระบบรายงาน นำระบบที่ได้ไปทดสอบกับผู้ใช้ซึ่งประเมินการใช้งานระบบจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและพนักงานจากศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา พบว่า ระบบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน จากทั้งหมด 3 ด้าน โดยสูงสุดอยู่ที่ด้านประสิทธิภาพของระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) รองลงมา คือ ด้านการใช้งานระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.69, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35) และทางด้านการออกแบบระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) ซึ่งในอนาคตถ้าชุมชนต้องการสามารถปรับปรุงระบบให้ทำงานบนเว็บ และเพิ่มระบบคลังสินค้าเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ใคร่ครวญ ก., แซ่ตั้ง อ., เทนอิสสระ ส., ทองชัย น., และ เจตินัย ก., “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 121–131, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

กฤตกร ใคร่ครวญ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Faculty of Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University

References

Eiamsiriwong O. System analysis and design. Bangkok: Se-ed; 2017. (in Thai)

Somphanit S. Programing manual with Visual C# 2017. Bangkok: Sawasdee IT; 2018. (in Thai)

Varga S, Cherry D, D’Antoni J. Introducing Microsoft SQL server 2016. Washington: Microsoft Press; 2016.

Lardsrila A, Wantrong N, Jorsungnern W. Boom sport shop management system. In Arreerard T, Arreerard W, et al., editors. The 4th National Conference on Technology and Innovation Management (NCTIM 2018); 2018 March 5; 38 Building Faculty of Information Technology. Rajabhat Maha Sarakham University. Maha Sarakham: Chaimongkol printing; 2018. p. 1288-94. (in Thai)

Changjan P. and Orn-gate J. Baannongnamdang school cooperative point of sale software (POS). The 2nd National Conference; 2015 December 22; 3rd floor Dipangkorn Rasmijoti Convention Hall. Kamphaeng phet Rajabhat University. Kamphaeng phet: Research and Development Institute, Kamphaeng phet Rajabhat University; 2015. p. 126-33. (in Thai)

Boonlert P, Srisuwan S. Membership satisfaction towards operations of small and micro community enterprise: an agricultural demonstration center, Tha-Sao sub-district community store, Sai-Yok district, Kanchanaburi province. Journal of MCU. 2017; 6(2): p. 363-72. (in Thai)

Srisa-ard B. Basic research. Bangkok: Suweeriyasarn; 2011. (in Thai)