การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Main Article Content

ศักดิ์ชายวัฒนา สุทนต์
สมถวิล ขันเขตต์
กมล จิรเสรีอมรกุล
วันจักรี์ เล่นวารี
เสริมสุข บัวเจริญ
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

บทคัดย่อ

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 ที่ให้มีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มอีกกว่า 56,431 เมกะวัตต์ มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี การออกแบบระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ จะมีการสูญเสียในระบบการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้น ทั้งแบบที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ การจัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นการลดการสูญเสียในระบบผลิตไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง ที่ผู้ออกแบบระบบสามารถควบคุมได้ งานวิจัยนี้ ใช้ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์วิเคราะห์ข้อมูลความต่างศักย์ไฟฟ้าของแผงจากผู้ผลิตที่ทดสอบก่อนส่งลูกค้าทั้งโครงการ จำนวน 30,800 แผง การจัดเรียงแผงที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกัน ทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าดีกว่าแบบไม่จัดเรียงแผง หากไม่จัดเรียงแผงเซลล์ ความแตกต่างค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงทั้งโครงการ เท่ากับ 2.22 โวลต์ และ 0.66 แอมป์ ส่งผลให้สตริงแต่ละวงต่างกันมาก ทำให้เกิดการสูญเสียในระบบผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.28% การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแบบ พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลด 3% พบว่า ทั้งสองแบบมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็นบวก แสดงว่ามีความคุ้มค่าที่จะลงทุน และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน กับอัตราผลตอบแทนภายใน พบว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีการจัดเรียงแผง มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าแบบไม่จัดเรียงแผง มีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.13 และ 1.06 อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 3.86% และ 3.38% ตามลำดับ ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้งกรณีต้นทุน การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแบบมีการจัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุทนต์ ศ., ขันเขตต์ ส. . ., จิรเสรีอมรกุล ก. . ., เล่นวารี ว. . ., บัวเจริญ เ. . ., และ อรรถเวชกุล ย. . ., “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 107–119, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Energy Policy and Planning Office. Ministry of Energy. Power Development Plan 2018-2037. [Internet]. No date [cites 2019 May 16] available from: https://www.eppo.go.th/images/Infromation_ service/public_relations/PDP2018/PDP2018.pdf (in Thai)

Sakchaiwattana Sutont, Somthawin Khunkhet, Kamon Jirasereeamornkul, Wanchak Lenwari, Sermsuk Buochareon and Yingrak Auttawaitkul. Comparison of 1 MW Solar Power Plants with "Arranging Solar Panels "and "Without Arranging Solar Panels". The 6th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture. 2017 August 30-31; Bangkok. Thailand. Kasertsart University; 2017. 69-73.

Yusufoglu U. A., Min B., Pletzer T. M., van Mölken J. I. and Kurz H. Simulation and analysis of PV module performance by innovative sorting methods. Energy Procedia. 2012; 27: 685 – 90.

Massi P. A, Tessarolo A, Barbini N, Mellit A, and Lughi V. The effect of manufacturing mismatch on energy production for large-scale photovoltaic plants. Solar Energy. 2015; 117: 282–9.

Kaushika N.D. and Anil K. R. An investigation of mismatch losses in solar photovoltaic cell networks. Energy. 2007; 32: 755–9.

Webber J. and Riley E. Mismatch Loss Reduction in Photovoltaic Arrays as a Result of Sorting Photovoltaic Modules by Max-Power Parameters. ISRN Renewable Energy. 2013; Volume 2013(9).

Thongsukowong A. Investment decisions. [Internet]. No date [cites 2019 May 16] available from: https://home.kku.ac.th/anuton/3526301/Doc_04.pdf (in Thai)

Ardalan A. Economic and Financial Analysis for Engineering and Project Management. Boca Raton: CRC Press; 2000.

Polchoosakolwong Y, Rukkan S, Seehomchai P and Jindawattana A. Feasibility study of solar power plant construction case study: Kudrang District, Maha Sarakham Province. Kasem Bundit Engineering. 2014; 1 (January-June): 41-57. (in Thai)