คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ขนิษฐา อินทะแสง
สุวัฒน์ บรรลือ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบคลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หน่วยงาน แบ่งเป็นฝ่ายบริหาร 5 คน ฝ่ายปฏิบัติงาน 25 คน โดยเลือกการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ ระบบคลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และแบบประเมินความพึงพอใจมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ตามวิธีของ ลิเคิร์ท ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โปรแกรมพัฒนาระบบ ได้แก่ พีเอชพี มายเอชคิวแอล เอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำงานได้จริงในรูปแบบเว็บแอ็ปพลิเคชัน  และสามารถจัดการข้อมูลข้อความ ภาพ และวีดีโอภาพ ระบบสามารถแสดงตำแหน่งสถานที่ด้วยพิกัดแผนที่ และสนับสนุนการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโทรศัพท์มือถือ 2) ความพึงพอใจระบบคลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 4.47, S.D = 0.09) จากผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
อินทะแสง ข. และ สุวัฒน์ บรรลือ, “คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Waroonkun, T., et al. The development of information systems for knowledge management of local houses in Chiang Mai province for the conservation of local knowledge. Faculty of Architecture Chiang Mai University; 2010. (in Thai)

Likert, R. “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude Theory and Measurement. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son; 1967.

Satzinger, J. W., Jackson, R. B. and Burd, S. D. System Analysis and Design in a Changing World. 4th ed. Boston, Mass: Course Technology. 2012.

Leksomboon, K. The development of Lanna digital archives: a cast study of Chiang Mai. Social Research Institute Chiang Mai University; 2017. (in Thai)

Ploywattanawong, L. The Wisdom Cultural Heritage Information Systems of Suphan Buri. Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi; 2016. (in Thai)