การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

สุรเชษฐ์​ มิตสานนท์
กันตภณ โล่นพันธ์
วาริษา วาแม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยการออกแบบใช้โซล่าเซลล์ขนาด 380 วัตต์ จำนวน 4 แผง ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำที่ทำจากถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ โดยการใช้โปรแกรม PVSYST ในการคำนวณหาประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน บริเวณบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โปรแกรมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 2,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร ระยะเวลาในการผลิตพลังงานประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน ผลที่ได้จากการจำลองยังพบว่าอุปกรณ์ชุดนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยได้ มีต้นทุนการผลิตต่ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มีต้นทุนการติดตั้งประมาณ 47,380 บาท ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มิตสานนท์ ส., โล่นพันธ์ ก. . ., และ วาแม ว., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 81–91, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Wetchakan K. Performance analysis of 50 kWp floating PV system. [Thesis]. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2017 (in Thai)

Cumpeerat C. Solar PV Rooftop Financial Feasibility Study : A Case of Households in Mae Sariang District,Mae Hongson Province. [Thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2015 (in Thai)

Hui S. et al. Floating Solar Cell Power Generation, Power Flow Design and its Connection and Distribution. International Conference on Power Electronics Systems and Applications - Smart Mobility, Power Transfer & Security (PESA2017); 2017 December 12-14; Hong Kong, China; 2017. p. 1-4.

Rahman M. et al. Solar lanes and floating solar PV: New possibilities for source of energy generation in Bangladesh, Innovations in Power and Advanced Computing Technology (i-PACT); 2017. p. 1-6.

Sharma P. et al. Design Parameters of 10 kW Floating Solar Power Plant, International Advances Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET); 2015. Vol. 2: pp. 85-9.

The Electricity Generating Authority of Thailand. The Largest Solar Water Project in Thailand [Internet]. 2017 [cited 2017 October 25]. available from: https://www.egat.co.th/index.php?option =com_content&view=article&id=2165:art-20171003-03&catid=49&Itemid =251. (in Thai)

Janpool J. Feasibility Study of Huay Sai Floatinf Solar Power Plant Project Lampang Province. [Thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2017. (in Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Solar Power Potential [Internet]. 2019 [cited 2019 December 10]. available from: http://www.dede.go.th/ewt_news.php. (in Thai)

Irwan Y. et al. Stand-Alone Photovoltaic (SAPV) System Assessment using PVSYST Software. International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies; 2015. p. 596-603.

Sarnsuk. Floating Solar Cells Technology for Sustainable Community [Internet]. 2017 [cited 2017 July 5]. available from: http://sarnsuk.net/article-detail.php?id=32. (in Thai)

Lenergyguru. The World’s Largest Floating Solar Power Plant [Internet]. 2016 [cited 2016 July 15]. available from: https://ienergyguru.com/2016. (in Thai)