การประเมินคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พิชานันท์ กุจะพันธ์
จักรกฤษณ์ อัมพุช

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด บริเวณที่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 3 จุด ในฤดูแล้งใช้เดือนมีนาคมและเมษายน 2562 เป็นตัวแทนเก็บตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ฤดูฝนใช้เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 เป็นตัวแทน เก็บตัวอย่างน้ำเดือนละ 2 ครั้ง โดยศึกษาคุณภาพน้ำ 14 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด - ด่าง ออกซิเจนละลายความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ทองแดง แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียม ผลการศึกษา พบว่า มีเพียงค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแคดเมียมที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ส่วนการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม น้ำทิ้งจากครัวเรือน เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กุจะพันธ์ พ. และ อัมพุช จ., “การประเมินคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 93–106, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Department of Water Resource. Guidelines for providing clean water in the community and the process of considering the construction of the water supply system village. Bangkok: Bureau of Water Management; 2005. (in Thai)

Department of Health. Certification requirements for quality inspection of drinking tap water and drinking water quality standards. Bangkok: Bureau of Food and Water Sanitation; 2007. (in Thai)

Yimrattanabovorn C, Karuchit S. Research report on water quality assessment in community water supply system. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology; 2012. (in Thai)

Department of Water Resource. Operational guideline for water works. Bangkok: Bureau of Water Management; 2009. (in Thai)

Water Resources Regional Office 11. Water sampling point. Ubon Ratchathani; 2562. (in Thai)

Order of the National Environment Board No. 8 on Determination of water quality standards in surface water sources. Royal Thai Government Gazette: Vol.111, Part 16 D. Page 234–40; 1994. (in Thai)

Pollution Control Department. Total score of 5 water quality parameters (New WQI calculation) Bangkok: Water Quality Management Bureau; n.d. (in Thai)

Pollution Control Department. Manual on collection for water samples from water bodies. Bangkok: Water Quality Management Bureau; 2010. (in Thai)

Thanaboonsombut B. Ocean Acidification. Journal of Materials Technology. 2017; 85: 12-9. (in Thai)

Hwantahla K, Saiyudthong C, Srisorrachatr S. Research report on the contamination of pollution in raw water used as a water supply source of Srinakharinwirot University (Ongkharak), Ongkharak District, Nakhon Nayok Province. Nakhon Nayok: Srinakharinwirot University; 2007. (in Thai)

Tapaniyakun N, Kongsuk W. Knowledge of Biology [Internet]. 2015 [cited 2019 May 4] available from: http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id =53:2015-07-24-06-18-59&catid=24&Itemid=300 (in Thai)

Pollution Control Department. Manual on collection for water samples from water bodies. Bangkok: Water Quality Management Bureau; 2010. (in Thai)

Pollution Control Department. Total score of 5 water quality parameters (New WQI calculation). Bangkok: Water Quality Management Bureau; n.d. (in Thai)

Pollution Control Department. Manual on collection for water samples from water bodies. Bangkok: Water Quality Management Bureau; 2010. (in Thai)

Duangsawat T. Heavy metals contamination in water and sediments from thatapho river mouth, Chumphon Province [thesis]. Songkhla: Thaksin University; 2011. (in Thai)

Dumrongsukit C. Virus and bacteria removal by floating plastic media pre - filter coupled with microfiltratio [thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2003. (in Thai)

Kusolpermpul K. Zinc removal in surface water by chemical coagulation with lime and magnesium carbonate [thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2002. (in Thai)

Surasen C. Removal of cadmium in synthetic waste water by egg shell filter [thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2002. (in Thai)