การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กษมา ดอกดวง
บุญมี โททำ
ปิยภัทร โกษาพันธุ์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และอีกหนึ่งโรคที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ โรคเบาหวาน และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้สูงอายุ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จะช่วยบันทึกค่าน้ำตาลในเลือด ค่าความดัน แสดงผลระดับน้ำตาลด้วยเกณฑ์ปิงปองจราจร 7 สี และสถิติค่าระดับน้ำตาลรายวันและรายเดือน พร้อมบอกแนวทางการปฏิบัติ สามารถส่งต่อข้อมูลให้แก่แพทย์นำไปใช้เพื่อเป็นระบบติดตามรักษา นำไปใช้วิเคราะห์อาการ เลือกวิธีการรักษา หรือให้คำแนะนำผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม จากผลการวัดความพึงพอใจในการใช้งานแอ็ปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานทั่วไป พบว่าอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก โดยแอ็ปพลิเคชันมีความง่ายต่อการใช้งาน และสามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยโรคในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ดอกดวง ก. . ., โททำ บ. . ., และ โกษาพันธุ์ ป. . ., “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 53–65, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Atsanthia J., Pomthong R. Trends in Elderly Care in the 21st Century: Nursing Challenges. Journal of the Royal Thai Army Nurses (2018); 19 (1): p. 39-46. (in Thai)

Ministry of Social Development and Human Security. Situation and Trends of Thai Elderly Society 2013 - 2030 [Online]. (N.D.) [Accessed 1 August 2019]. Access from http://www.dop.go.th/ th/know/1/47. (in Thai)

RachaMee W. Health beliefs that affect dietary habits that control blood sugar levels of diabetic patients. Mueang District, Chonburi Province [Master of Public Health Thesis] Chon Buri: Burapha University; 2014. (in Thai)

Himathongkum T. and others. Complete diabetes knowledge. 3rd Ed. Bangkok: Witthayaphat; 2010. (in Thai)

Pajchaparb S. Seven-color Pinpong [brochure]. Ubon Ratchathani: Sappasitthiprasong Hospital; September 2013. (in Thai)

Chaisiriphan P., Thongchan T. Food planning application for diabetics. In the 6th National Hat Yai Conference; 26 June 2015; Hat Yai University; 2015. p. 1620-29. (in Thai)

HFocus. Thai people have an amazing application for diabetes care, hoping to continue pulling hospital partners to join [online]. 17 April 2018. [Accessed 25 October 2019]. Access from: https: // www.hfocus.org/content/2018/04/15675. (in Thai)

Data warehouse systems for chronic diseases. Elderly with diabetes in Ubon Ratchathani

Province [Online]. 20 June 2015. [Accessed 6 August 2019]. Access from http://203.157.166.6/ chronic/report_main.php#fragment-2. (in Thai)

Yamane Taro. Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York : Harper and Row; 1967.

Most read articles by the same author(s)