วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารฯ ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Engineering) วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ โดยการประเมินเป็นในลักษณะของ Double-Blind Peer Review

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเริ่มตีพิมพ์เป็นเอกสารเมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1282 (Printed)) และเริ่มเผยแพร่ในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) อย่างเป็นทางการในฐานะ Online Open Access Journal ผ่านระบบ ThaiJo เมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1290 (Online))

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2066

เผยแพร่แล้ว: 09/29/2023

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง

วีรพล ทองคุปต์, กฤษฎา พรหมแก้ว, พรพจน์ หลีเหล็ม, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

1-14

อุปกรณ์การฝึกการทรงตัวแบบให้ผลป้อนกลับผ่านทางสายตา

เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, ปริญญ์ ชุปวา , นพชัย คงเจริญ , กฤษฎา ศรีแจ่ม

41-54

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์

รัตนสุดา สุภดนัยสร, จิรวัฒน์ กลับสุข, ลิตา แหวนแก้ว, ธีรถวัลย์ ปานกลาง

83-96

Preparation of Composite Beads from Surfactant-modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption

ปริวัชร นามด้วง, จักรกฤษณ์ อัมพุช

97-110

ดูทุกฉบับ

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  tci กลุ่มที่ 1

ISSN 2651-1282 (Printed)
ISNN 2651-1290 (Online)