วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารฯ ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Engineering) วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเริ่มตีพิมพ์เป็นเอกสารเมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1282 (Printed))

และเริ่มเผยแพร่ในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) อย่างเป็นทางการในฐานะ Online Open Access Journal ผ่านระบบ ThaiJo เมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1290 (Online))

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 09/22/2022

การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์

ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์, ลัดดาวัลย์ ดุลย์, วิทยกุล สิทธิสาร

15-27

การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ

นลินี หมู่หมื่นศรี, ประสพสุข สร้อยทอง, ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

29-41

การปรับปรุงแผนผังโรงงานด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงโอ่งมังกร

ธวัชชัย ประหยัดวงศ์, เชิดชัย ธุระแพง, ทองแท่ง ทองลิ่ม, ชูศักดิ์ พรสิงห์

69-81

ระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม

โอปอ กลับสกุล, สุภัทรา พาที, วิกาญดา จันทร์แจ่ม, อรพรรณ โชครุ่งเรือง, แก้วใจ เหล็กเมฆ

97-110

การศึกษาระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นดาดฟ้าอาคารสูง

ไทยทัศน์ สุดสวนสี, ศุภกิจ เศิกศิริ, อามิณฑ์ หล้าวงศ์

111-122

ดูทุกฉบับ

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  tci กลุ่มที่ 1

ISSN 2651-1282 (Printed)
ISNN 2651-1290 (Online)