วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารฯ ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Engineering) วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเริ่มตีพิมพ์เป็นเอกสารเมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1282 (Printed))

และเริ่มเผยแพร่ในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) อย่างเป็นทางการในฐานะ Online Open Access Journal ผ่านระบบ ThaiJo เมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1290 (Online))

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-04

การเปรียบเทียบรูปทรงของการจัดเรียงแผงและอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากอิทธิพลของลมในพื้นที่เดียวกัน

วสันต์ จันทร์หน้อย, สมถวิล ขันเขตต์, อุเทน คำน่าน, จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

29-40

การออกแบบการทดลองและพัฒนาสร้างรูปแบบถ้วยจากผักตบชวา

วรพจน์ แซงบุญเรือง, ถนัดกิจ ศรีโชค, อัครวุฒิ เดือนเพ็ญ, ชานนท์ แนวจำปา

53-66

การพยากรณ์ราคาด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วยโปรแกรมเวก้า

ชุษณา เทียนทอง, ศุภกร เจริญประสิทธิ์, สุธีธิดา นภาอรุณชัย

67-79

การประมวลสัญญาณจากสถานีพยากรณ์อากาศ เพื่อควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม

จำลอง มะละเขต, สมถวิล ขันเขตต์, วีรพล จิรจริต, จอมภพ แววศักดิ์, ธเนศ ไชยชนะ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

117-130

ดูทุกฉบับ

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  tci กลุ่มที่ 1

ISSN 2651-1282 (Printed)
ISNN 2651-1290 (Online)