เผยแพร่แล้ว: 04/28/2024

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการลดต้นทุนการจัดเส้นทางการขนส่ง: กรณีศึกษา น้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน

อรรถพล สุริยันต์, ประพันธ์ ยาวระ, นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์, ณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์, รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล

121-133