กองบรรณาธิการวาสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีมติในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสาร ฯ ในอัตราใหม่

ทางวารสารได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสาร "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" บทความละ 4,500 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมในการลงตีพิมพ์ในทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 ทางกองบรรณาธิการยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามเดิม

ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านยังให้ความสนใจในการส่งบทความมาเพื่อลงตีพิมพ์กับทางวารสารฯ ต่อไป