การลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการปรับตั้งเครื่องจักร กรณีศึกษาบริษัทผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับกั้นในแบตเตอรี่

Main Article Content

รุจยา เกตุสุวรรณ์
ณัฐนารี สุขเสกสรรค์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปรับตั้งลูกโรล และลดเวลาปรับตั้ง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการปรับตั้งลูกโรลที่มีต้นกำลังจากคัปปลิ้งดิสก์ในกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับกั้นในแบตเตอรี่ โดยแยกงานภายในและงานภายนอก และใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตของกลุ่ม เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด  6 คน และมีประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานเท่ากับ 26 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาในการปรับตั้งทั้งหมด 52.52 นาที จากนั้นปรับปรุงกิจกรรมการทำงานโดยนำเทคนิคการเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ โดยแยกการปรับตั้งเป็นการปรับตั้งภายในและภายนอก และปรับเปลี่ยนงานภายในให้เป็นงานภายนอกสายการผลิต โดยการเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบลูกโรลให้เสร็จก่อนเริ่ม และงานบางอย่างสามารถเปลี่ยนไปทำหลังการปรับตั้งเครื่องจักรเสร็จได้ นอกจากนั้น พบว่ามีความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหว จึงได้นำหลักการอีซีอาร์เอส ซึ่งเป็นหลักการกำจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการทำให้ง่าย มาประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหลือ 4 คน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาการดำเนินงานลดลงเหลือ 35.25 นาที หรือคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์

Article Details

How to Cite
[1]
เกตุสุวรรณ์ ร. และ สุขเสกสรรค์ ณ., “การลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการปรับตั้งเครื่องจักร กรณีศึกษาบริษัทผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับกั้นในแบตเตอรี่ ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 79–91, เม.ย. 2024.
บท
บทความวิจัย

References

S. Sukphisarn. “Automotive parts industry group moves in 4 major directions to push Thailand towards the emergence of modern automobiles.” Thansettakij. Accessed: Sep. 10, 2022. [Online.] Available: https://www.thansettakij.com/columnist/516213 (in Thai)

M. Kittiyankajon, M. Wongharjuk and M. Susomboon, “Application of single minute exchange of die and ECRS techniques to reduce machine set up time: a case study of powdered drink mix process,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 27, no. 1, pp. 1–11, Apr. 2020. (in Thai)

W. Keawsuwan and W. Rattanawong, “The study reduce wasting time and increase efficiency in the production process by study cases were drawn from the canned beverage manufacturing factory,” in The 15th RSU National Graduate Research Conference., Aug. 2020, pp. 1331-1342. (in Thai)

P. Lerdsakwanich and M. Susomboon, “Setup time reduction for hot pressing mold changeover,” Journal of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, vol. 18, no. 2, pp. 47–58, Dec. 2020. (in Thai)

S. Charoenprasit and S. Ketpum, “Productivity improvement of automotive refrigerant pipe production line case study: pipe no. CNN1170-004000,” Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 10, no. 2, pp. 61–74, Dec. 2020. (in Thai)

J. Kanlayapo, and J. Ngaoprasertwong, “Waste reduction in tire flap manufacturing process,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 28, no. 1, pp. 78–92, Apr. 2021. (in Thai)

K. Khunprom, K. Puasakul, S. Swangnop and A. Vilasdaechanont, “Process improvement in wooden pallet factory,” Thai Industrial Engineering Network Journal, vol. 7, no. 2, pp. 90–99, Dec. 2021. (in Thai)