การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับงานบัดกรี ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Main Article Content

เชิดศิริ นิลผาย
ณัฐพล เหล็งโป้
อานุภาพ จูลึ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ สำหรับใช้ในระหว่างการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ในการลดปริมาณสารมลพิษระหว่างการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนและผู้สอน ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สถิติที่ได้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ โดยออกแบบอุปกรณ์ระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับงานบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 2 ครั้ง หลังจากสร้างได้ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่เปรียบเทียบกับรายการออกแบบคำนวณไว้ ผลการวิจัย พบว่า ในการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ครั้งที่ 1 พบปัญหาการเกิดประกายไฟขึ้นที่พัดลมและเกิดเสียงดังขณะใช้งาน จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ครั้งที่ 2 และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ที่ออกแบบ พบว่า ค่าความเร็วลม และค่าความดันสถิตมีค่าแตกต่างจากค่าที่ได้จากคำนวณก่อนการออกแบบ เมื่อทดสอบประสิทธิผลในการลดมลสารของอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ ก่อนเปิดใช้งานและหลังเปิดใช้งานอุปกรณ์ระบายอากาศลักษณะติดตัวบุคคลระหว่างการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ลดลงร้อยละ 100 ฟูมตะกั่ว ลดลงร้อยละ 83.96และก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลดลงร้อยละ 65.72 ผลการทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ด้านความดังของเสียง พบว่า พัดลมมีผลต่อความดังของเสียง หลังปรับปรุงทำให้มีค่าความดังของเสียง 5 นาที เฉลี่ย 55.70 dB(A)

Article Details

How to Cite
[1]
นิลผาย เ., เหล็งโป้ ณ., และ จูลึ อ., “การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับงานบัดกรี ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1–13, เม.ย. 2024.
บท
บทความวิจัย

References

Sentry Air System, “Solder fume health hazard.” Sentry Air System. Accessed: Dec. 25, 2021. [Online]. Available: https://www.sentryair.com/brochures/TheHazardsofSolderFume.pdf

S. F. Dehghan, Y. Mehrifar and A. Ardalan, “The Relationship between Exposure to Lead-Containing Welding Fumes and the Levels of Reproductive Hormones,” Annals of Global Health, vol. 85, no. 1, pp. 1-6, Oct. 2019.

J. Nettleton, “Short and intermittent exposure to rosin-based solder flux fume: When exposure may need further assessment and control Hazard.” Health and Safety Executive. Accessed: Dec. 20, 2021. [Online]. Available: https://www.hse.gov.uk/foi/internalops/sims/manuf/3_02_26.htm

The National Institute for Occupational Safety and Health, “Rosin core solder, pyrolysis products (as formaldehyde).” The National Institute for Occupational Safety and Health. Accessed: Dec. 10, 2021. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0547.html

The National Institute for Occupational Safety and Health, “Rosin core solder.” The National Institute for Occupational Safety and Health. Accessed: Dec. 10, 2021. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/niosh/pel88/solder.html

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Industrial Ventilation: A manual of recommended Practice, 25th ed. Washington, D.C., USA: Kemper Wood Center, 2004.

Center for Disease control and Prevention, “NIOSH manual of analytical method (NMAM) fourth Edition.” Center for Disease control and Prevention. Accessed: Dec. 10, 2021. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7301.pdf

The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH pocket guide to chemical hazard, Ohio, USA: NIOSH Publications, 2007.

S. Zare, Y. Sahranavard, H. Ali Hakimi, M. Bateni, M. Karami and R. Hemmatjo, “Designing, constructing and installing a local exhaust ventilation system to minimize welders' exposure to welding fumes,” Archives of Hygiene Science, vol. 6, no. 4, pp. 356–362, Oct. 2017.

A. Zarei, M. Jahangiri, A. Koohpaei, A. Zolfaghari, A. Barkhordari and M. Mortezavi Mehrizi, “Design, construction and evaluation of local exhaust ventilation system for the control of total dust and crystalline silica in a tile manufacturing factory,” Journal of Health Sciences and Surveillance System, vol. 6, no. 4, pp. 165-172, Oct. 2018.

M. H. Kohneshahri, M. Mohammadyan, H. A. Khani, M. Pourhossein and B. Dastakzan, “Designing a local exhaust ventilation system to control toluene diisocyanate and dust in woodworking industries,” International Journal of Occupational Hygiene, vol. 8, no. 4, pp. 223-229. Apr. 2016.

K. Chen, H. Zhang and W. Zhang, “Measures to alleviate fume hood noise,” American Laboratory, vol. 50, no. 3, pp. 1-4. Apr. 2018.