การเพาะเห็ดฟางด้วยโรงเรือนควบคุมสภาวะ และใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

Main Article Content

เตชาธร ชัยวงศ์
ภคมน ปินตานา
ธเนศ ไชยชนะ
ชวโรจน์ ใจสิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนแบบควบคุมเพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อเห็ดฟาง และมีการนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง โดยมีเงื่อนไขการควบคุม คืออุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 29 - 32 องศาเซลเซียส, ร้อยละ 85 - 95 และ <2,000 พีพีเอ็ม ตามลำดับ ระบบควบคุมประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น อีเอสพี32 ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รุ่น บีเอ็มอี280 อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รุ่น เอ็มจี811 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำรุ่น ดีเอส18บี20 อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ารุ่น พีซีอีเอ็ม-017 และอุปกรณ์ตรวจวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น เอสไอ-วี-1.5ทีซี ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยแผงผลิตน้ำร้อนขนาด 2.5 ตารางเมตร ร่วมกับถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร เพื่อผลิตน้ำร้อน และแผงเซลล์สุริยะขนาด 385 วัตต์ จำนวน 2 แผง ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 200 แอมป์ชั่วโมง เพื่อผลิตไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่าโรงเรือนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาการเพาะ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 58.70 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต อัตราการใช้พลังงานอยู่ที่ 0.65 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม โรงเรือนควบคุมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 494.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานความร้อนได้ 16.63 เมกะจูลต่อวัน ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 62.39 องศาเซลเซียส และผลิตไฟฟ้าได้ 1,102.82 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ จากการวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานต่อหน่วยพบว่า ระบบดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 5,013.57 บาทต่อปี และเมื่อพิจารณาทั้งระบบแล้วมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 3.01 ปี

Article Details

How to Cite
[1]
ชัยวงศ์ เ., ปินตานา ภ., ไชยชนะ ธ., และ ใจสิน ช., “การเพาะเห็ดฟางด้วยโรงเรือนควบคุมสภาวะ และใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 39–52, เม.ย. 2024.
บท
บทความวิจัย

References

C. Techatorn, N. Krittapas and P. Pakamon, “Development of smart greenhouse for straw mushroom cultivation,” in the 6th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2020), Rajamangala University of Technology Lanna, Sep. 2-3, 2020, pp. 276-285. (in Thai)

P. Damkerng, Mushroom production, Thailand: Maejo University, 2004. (in Thai)

S. Triyono, A. Haryanto, M. Telaumbanua, Dermiyati, J. Lumbanraja and F. To, “Cultivation of Straw Mushroom (Volvariella Volvacea) on Oil Palm Empty Fruit Bunch Growth Medium,” International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, vol. 8, no. 4, pp. 381–392, Apr. 2019.

Department of Agricultural Extension, Preliminary Mushroom Cultivation, Thailand: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, 2015. (in Thai)

S. Patcharee and S. Apichat, Concept and Construction Model of Mushroom House, Thailand: Naka Inter Media, 2013. (in Thai)

J. Weerachart and C. Pinyo, “Automatically Temperature and Humidity Control System in Mushroom Cultivation Houses via Smart Phone Applications,” Agricultural Science Journal, vol. 50, no. 3, pp. 352-355, 2019.

S. Chalermchart, “Automatic Climate Control in Greenhouse by Fogging System,” M.S. thesis, Department of Mechanical Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2017. (in Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Manual of Development and Investment Energy Production 2 (Solar Energy), Thailand: Department of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry of Energy, 2015. (in Thai)

J. Pachern, L. Bundit and S. Jumnong, “Performance Potential of a Solar Water Heater in Thailand,” in the 13nd Conference on Energy Network of Thailand, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, Jul. 27-29, 2006, pp. 27-29. (in Thai)

P. Anuch, S. Pattamaporn, L. Amornrat and H. Eakkachart, “Performance Analysis of Polycrystalline Silicon and Thin Film Amorphous Silicon Solar Cells Installed in Thailand by using Simulation Software,” in the 49th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand, Feb. 1-4, 2011, pp. 181-188. (in Thai)

O. J. Matthew, “Estimation of Diurnal Patterns of Global Solar Radiation, Temperature, Relative Humidity and Wind Speed from Daily Datasets at a Humid Tropical Location,” Agricultural and Forest Meteorology, vol. 322, pp. 109003, 2022.

Nation NEWS, “The Power Tariff Increasing of 5 Baht Per Kilowatt-hour.” Nationtv. Accessed: Jul. 15, 2022. [Online]. Available: https://www.nationtv.tv/news/378879833 (in Thai)